การคัดเลือกรอบที่ 2

     เจ้าของผลงานที่มีสิทธิสมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)  และส่งตัวแทนมานำเสนอแผนการต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดโดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน จำนวน 10 ผลงาน เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุน และจัดหาการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลงานในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณสนับสนุน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้


ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ 10.00%

ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอด 20.00%

ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 10.00%

แผนการจัดการโครงการ ความสามารถจัดหา Contributing Partner และชุมชนเป้าหมาย 20.00%

แผนการใช้งบประมาณ 20.00%

ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงาน 10.00%

ศักยภาพไปแข่งขันต่อในเวทีระดับนานาชาติ 10.00%

(หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)
      ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจะประกาศผลการคัดเลือกผ่านhttp://www.nectec.or.th/fic/  โดยโครงการที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้น 50% ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมหลังโครงการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพตาม เงื่อนไข