รอบพัฒนาผลงาน (ระยะเวลา 3 - 6 เดือน)

     โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จะต้องมานำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ (โดยทุกคนในทีม ต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะเชิญหน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยงโครงการ และตัวแทนกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End user) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
     ระหว่างการดำเนินงานตามโครงงานที่นำเสนอ ทุกทีมจะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณต่อฝ่ายประสานงานโครงการ โดยให้รายงานความคืบหน้าของโครงการผ่าน Website: www.scbfoundation.com/project/ต่อกล้าให้เติบใหญ่ ตามระยะเวลาที่กำหนด
     หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องมานำเสนอรายงานสรุปกิจกรรมของโครงงาน และผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มโครงงานจนถึงปัจจุบันต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานภายในงาน NECTEC ACE 2014 (ประมาณเดือนกันยายน 2557) หรืองานนิทรรศการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
     ผลงานที่พัฒนาเสร็จตามเป้าหมาย จะได้รับงบประมาณสนับสนุน 50% ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนส่วนที่เหลือ