กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ
และตัดสินโครงการรอบที่ 2 โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
ระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี
และห้องบุษกร ชั้น 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
01 - 05 - 2557


วันอาทิตย์ที่ 4 พฤษภาคม 2557
ณ SCB Park ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร
         เวลา                      รายละเอียด
12.00 - 13.00 น.    ลงทะเบียน
                           ณ ลานด้านหน้าร้าน S&P ฝั่งพลาซ่า East SCB Park
13.30 น.               ออกเดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
16.30 น.               เดินทางถึง ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
16.30 - 17.30 น.    กิจกรรม “รู้จักกัน ฉันและเธอ”
17.30 - 18.00 น.    เข้าที่พัก เก็บสัมภาระส่วนตัวยังห้องพัก
18.00 - 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.    กิจกรรม “ผูกสัมพันธ์ ฉันและเธอ”
20.35 น.               กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
         เวลา                  รายละเอียด
07.00 - 07.30 น.    กิจกรรม “มาออกกำลังกายกันเถอะ” ณ ลานรอบสระว่ายน้ำ
07.30 - 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 - 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 - 09.00 น.    พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ
                           กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการจัดอบรม
                           โดย ดร.กว้าน สีตะธนี
                                 รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.00 - 10.30 น.    "เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX" (Part 1)
                           โดย คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
                                 UX Specialist at TrueMoney
10.30 - 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 2)
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 3)
15.15 - 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 17.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 4)
17.00 - 18.00 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 - 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.    กิจกรรม “เพื่อน พี่น้องกัน ฉันและเธอ”
20.30 น.               กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
         เวลา                 รายละเอียด
07.00 - 07.30 น.    กิจกรรม “เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายกันเถอะ” ณ ลานรอบสระว่ายน้ำ
07.30 - 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.30 - 08.40 น.    ลงทะเบียน
08.40 - 10.30 น.    “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น” (Project Management Part 1)
                           โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                 นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG) หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ (INIRU)
                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 - 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Part 2)
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 15.00 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Part 3)
15.15 - 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 - 17.30 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Part 4)
17.30 - 18.15 น.    กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ ฉันและเธอ”
18.15 - 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.    ชี้แจงเงื่อนไขการรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน ภายใต้โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่
                           โดย ผู้ประสานงานหลักโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                                 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.30 น.               กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 7 พฤษภาคม 2557
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
         เวลา                 รายละเอียด
07.00 - 07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
07.30 - 07.45 น.    เช็คชื่อพร้อมขึ้นรถเตรียมออกเดินทาง
07.45 - 10.00 น.    ออกเดินทางกลับ มุ่งสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ณ ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
         เวลา                 รายละเอียด
10.00 - 12.30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงาน”
                          โดย อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                ที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาด
                                อดีต ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
                                บริษัท สามารถ เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
                           (อาหารว่างบริการภายในห้องอบรม)
12.30 - 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 - 16.30 น.    “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดการโครงการของตนเอง”
16.30 - 17.15 น.    เข้าที่พัก เก็บสัมภาระส่วนตัวยังห้องพัก
                           อาคาร C1 โซนหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
17.15 - 18.15 น.    กิจกรรม “เพื่อนกัน ฉันและเธอ”
18.15 - 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.    วางแผนการบริหารจัดการโครงการของตนเอง (ต่อ)
                           พร้อมทำ Presentation เตรียมนำเสนอโครงการของตนเองในวันรุ่งขึ้น
20.30 น.               กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
         เวลา                 รายละเอียด
07.30 - 08.20 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.20 - 08.40 น.    ลงทะเบียน
08.40 - 09.00 น.    กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาส
                           โดย คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
                                 ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
09.00
- 09.30 น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รอบ 2
09.30
- 10.00 น.    ถ่ายรูปร่วมกัน เสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการและการพิจารณาตัดสินผลงาน
10.00 - 12.00 น.    คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงานโครงการรอบที่ 2
                           โดยให้แต่ละโครงการนำเสนอผลงานของตนเองผ่านทาง Presentation
12.00 - 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน (ณ ห้องชมสวน)
13.00 - 15.30 น.    คณะกรรมการพิจารณาติดสินผลงานโครงการรอบ 2 (ต่อ)
16.00 น.               เดินทางกลับบ้าน