กำหนดการค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558
ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี
และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีวันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง 203 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช.
เวลา                      รายละเอียด
10.00 – 12.00 น.    ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
                            ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
12.30 น.                ออกเดินทางสู่ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
15.30 น.                เดินทางถึง ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
15.45 – 17.30 น.    กิจกรรมสันทนาการ “รู้จักกัน ฉันและเธอ”
17.30 – 18.00 น.    เข้าที่พัก เก็บสัมภาระส่วนตัวยังห้องพัก
18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    “การค้นหาโลกใหม่ในยุคปัจจุบัน”
                           โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                    ผู้ช่วยวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.35 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
เวลา                      รายละเอียด
07.00 – 07.30 น.    กิจกรรมสันทนาการ “มาออกกำลังกายกันเถอะ” ณ ลานรอบสระว่ายน้ำ
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    พิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ
                           กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการจัดอบรม
                           โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                    รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
เวลา                      รายละเอียด
09.00 – 10.30 น.    “การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น” (Project Management Part 1)
                           โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                    นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                    และดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                    นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่
                                    หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Part 2)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Part 3)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.00 น.    การบริหารจัดการโครงการเบื้องต้น (Part 4)
17.00 – 18.00 น.    "จินตนาการบนพื้นฐานการเรียนรู้"
                           โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                    นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    กิจกรรมสันทนาการ “เพื่อน พี่น้องกัน ฉันและเธอ”
20.30 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
เวลา                      รายละเอียด
07.00 – 07.30 น.    กิจกรรม “เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายกันเถอะ” ณ ลานรอบสระว่ายน้ำ
07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 08.40 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.    "เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX" (Part 1)
                           โดย    คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
                                    UX Specialist at Ascend co., ltd.
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 2)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 3)
15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 4)
17.00 – 18.15 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.15 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    กิจกรรมสันทนาการ “สร้างความสัมพันธ์ ฉันและเธอ”
20.30 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558
ณ ห้องประชุม Conference ABC ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
เวลา                      รายละเอียด
07.00 – 07.30 น.    กิจกรรม “เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายกันเถอะ” ณ ลานรอบสระว่ายน้ำ
07.30 – 08.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.30 – 08.40 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 10.30 น.    "เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX" (Part 5)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX (Part 6)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.45 น.    “How to be Business”
                           โดย    นายเกียรติรัตน์ ทองผาย
                                    ที่ปรึกษา / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ
                                    สำหนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                            และ   นายนวรัตน์ อรรถานุกูล
                                    กรรมการผู้จัดการ บจก. ACI-software
15.45 – 16.00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
16.00 – 17.30 น.    กิจกรรม “สร้างความสัมพันธ์ ฉันและเธอ”
17.30 – 18.15 น.    พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.15 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    “Welcome to My World”
                           โดย    คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                    เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    งานประชาสัมพันธ์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20.30 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอนจังหวัดชลบุรี
เวลา                      รายละเอียด
07.00 – 07.30 น.    รับประทานอาหารเช้า
07.30 – 07.45 น.    เช็คชื่อพร้อมขึ้นรถเตรียมออกเดินทาง
07.45 – 10.00 น.    ออกเดินทางกลับ มุ่งสู่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.

ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
เวลา                      รายละเอียด
10.00 – 12.30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงาน”
                           (สำหรับเยาวชนผู้พัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
                           โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                    Professional Trainer & Life Coaching
                                    (อาหารว่างบริการในห้องอบรม)
12.30 – 13.30 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 16.30 น.    “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงานของตนเอง”
                           (อาหารว่างบริการในห้องอบรม)
16.30 – 17.15 น.    เข้าที่พัก เก็บสัมภาระส่วนตัวยังห้องพัก
                           ณ อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
17.15 – 18.15 น.    กิจกรรม “เพื่อนกัน ฉันและเธอ”
18.15 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงานของตนเอง” (ต่อ)
                            พร้อมทำ Presentation เตรียมนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองในวันรุ่งขึ้น
20.30 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558
ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.20 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.20 – 08.40 น.    ลงทะเบียน
08.40 – 09.00 น.    กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาส
                           โดย    คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
                                    ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
09.00 – 09.30 น.    ประชุมคณะกรรมการตัดสินผลงานโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่ รอบ 2
09.30 – 10.00 น.    ถ่ายรูปร่วมกัน เสร็จสิ้นการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
10.00 – 12.00 น.    คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                           โดยให้แต่ละทีมนำเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเองผ่านทาง Presentation
                           (อาหารว่างบริการในห้อง)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.    คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน (ต่อ)
                           (อาหารว่างบริการในห้องอบรม)
15.45 น.                สิ้นสุดการพิจารณาคัดเลือกผลงานและการอบรม
16.00 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558 (สำหรับครู-อาจารย์ที่ปรึกษา)
ณ ห้อง 403 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
เวลา                      รายละเอียด
10.30 – 12.00 น.    กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงาน”
                           โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                    ทีม Coach จากโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” / นักวิจัย จาก NECTEC
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    กิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงาน” (ต่อ)
15.15 – 17.30 น.    กิจกรรมถอดบทเรียน "บทบาทการเป็น Coach"
                           โดย    คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                    เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
                                    มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
17.30 – 18.15 น.    เข้าที่พัก เก็บสัมภาระส่วนตัวยังห้องพัก
                           อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
18.15 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    นำเสนอแนวทางการพัฒนาผลงาน
                           จากกิจกรรม “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงาน”
20.30 น.               กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2558 (สำหรับครู-อาจารย์ที่ปรึกษา)
ณ ห้อง 404 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี
เวลา                      รายละเอียด
08.00 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.45 – 12.00 น.    "Push Yourself to be Coacher"
                                 - เสริมทักษะในการเป็น Coach
                                 - การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้พัฒนาผลงานในฐานะ Coach
                                 - Passion กับ Coach มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
                            โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                     Professional Trainer & Life Coaching
                            (อาหารว่างบริการในห้องอบรม)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.    "Push Yourself to be Coacher" (ต่อ)
                           (อาหารว่างบริการในห้องอบรม)
16.00 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา