กำหนดการค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง

กำหนดการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 3 ปี 2558
ระหว่างวันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2558 ห้อง 405 ชั้น 4 ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานีวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558
       เวลา                                  รายละเอียด
10.00 – 12.00 น.    รายงานตัวพร้อมลงทะเบียน ณ หน้าห้อง 203 ชั้น 2
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “แนะนำกันและกัน”
14.00 – 15.30 น.    “ออกแบบและจัดการความคิดด้วย Sketchbook”
                            โดย    ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                     นักวิจัย / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่
                                     หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                            “การนำเสนอข้อมูลด้วยภาพขั้นพื้นฐาน (Basic Infographics)”
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15.30 – 15.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    โมเดลธุรกิจและการนำเสนอให้โดนใจในเวลาจำกัด (Business Model & Pitching)
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัย / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 20.30 น.    “ทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อหาสมดุลทางธุรกิจ (Negotiation Skills)”
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัย / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.45 น.        เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2558
       เวลา                                  รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    “การสร้าง Brand อย่างไรให้โดนใจ (Branding)”
                            โดย    คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                     หัวหน้างานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
                                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10.15 – 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (1)
                            โดย    คุณชาญชัย จันฤาชัย
                                     คุณศุภโชค ศันติวิชยะ
                                     และคุณกำธร ไกรรักษ์
                                     ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมซอฟต์แวร์และนวัตกรรมบริการ
                                     หน่วยพัฒนานวัตกรรมและวิศวกรรม
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (2)
15.30 – 15.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    SCRUM & AGILE Technique (3)
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 19.15 น.    การนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ SCBF เพื่อรายงานผลโครงการ
                            โดย    มูลนิธิสยามกัมมาจล
19.15 – 20.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ผูกสัมพันธ์ เพื่อนกัน ฉันและเธอ”
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558
       เวลา                                  รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (4)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    SCRUM & AGILE Technique (5)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    “การวางแผนธุรกิจเบื้องต้น (Basic Business Plan)”
                            โดย    คุณณัฐพล นุตคำแหง
                                     ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
                                     และคุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ
                                     ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
15.00 – 15.15 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.15 – 18.00 น.    คลินิกด้านการวางแผนทางธุรกิจ (First Business Model)
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับรุง แก้ไข ด้านการวางแผนทางธุรกิจ
                            โดย    คุณณัฐพล นุตคำแหง
                                     ผู้จัดการ ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
                                     และคุณปฤษฎา หิรัญบูรณะ
                                     ที่ปรึกษา ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
                            คลินิกด้านการพัฒนาผลงานและบริหารจัดการโครงการ
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับรุง แก้ไข ด้านการพัฒนาผลงาน และบริหารจัดการโครงการ
                            โดย    ทีม Coach ของโครงการฯ ได้แก่ ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                     คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            คลินิกด้านการจดสิทธิบัตร
                            สำหรับการแนะนำขั้นตอนการจดสิทธิบัตร และการเขียนสิทธิบัตรขั้นต้น
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
18.00 – 19.00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น.    แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาและการมอบทุน
                            โดย    คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                     เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
                                     มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
19.30 – 20.30 น.    “สร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้ (Creativity Under Constraints)”
                            โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     นักวิจัย / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.45 น.        กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558
       เวลา                                  รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    แสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            กล่าวรายงาน
                            โดย    คุณเจษฎา จงสุขวรากุล
                                     รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            กล่าวแสดงความยินดี
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.00 – 09.10 น.    แนะนำผลงานทั้ง 15 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
09.10 – 10.30 น.    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำชี้แนะ และแนวทางสำหรับนำไปปรับปรุงการพัฒนาผลงาน
                            สู่การนำไปใช้งานได้จริง (Coaching 1)
                            โดย    ผู้พัฒนาผลงานลำดับที่ 1-5 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
10.30 – 10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    Coaching 2
                            โดย    ผู้พัฒนาผลงานลำดับที่ 6-10 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    Coaching 3
                            โดย    ผู้พัฒนาผลงานลำดับที่ 11-15 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
15.00 – 15.15 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.30 น.                ถ่ายภาพร่วมกัน สิ้นสุดการจัดค่าย
16.00 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา*********************************************************