กำหนดการปฐมนิเทศ

กำหนดการปฐมนิเทศ
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558
ระหว่างวันที่ 24 - 25 เมษายน 2558
ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2558
ณ ชั้น 2 ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เวลา                        รายละเอียด
10:00 - 12:00 น.       ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
12:30 น.                  ออกเดินทางไป ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์

ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา                        รายละเอียด 
13:30 น.                  เดินทางถึง วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
13:45 - 14:20 น.       แนะนำโครงการ
                              โดย คุณสิทธิชัย ชาติ
                                    ผู้ประสานงานหลักโครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                              และ คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                    เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
                                    มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
14:20 - 15:45 น.       กิจกรรมสันทนาการ "แนะนำกันและกัน"
15:45 - 16:00 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
16:00 - 17:30 น.       "เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"
                              โดย คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                   ผู้ช่วยวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                   ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
17:30 - 18:30 น.        รับประทานอาหารเย็น
18:30 - 20:30 น.        "สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน"
                                  - ทหารเสือคนแรก "ล้วงความลับ"
                                  - ทหารเสือคนที่สอง "สีตั้งชื่อ (ชื่อผลงาน)"
                               โดย คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20:45 น.                   สิ้นสุดการปฐมนิเทศวันแรก 
21:00 น.                   กลับเข้าห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย 


วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558
ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
เวลา                        รายละเอียด
07:15 - 08:00 น.       รับประทานอาหารเช้า
08:00 - 08:30 น.       ลงทะเบียน
08:30 - 10:15 น.       สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน (ต่อ)
                                   - ทหารเสือคนที่สาม "ผู้นำและผู้ทำตาม"
10:15 - 10:30 น.       พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 - 12:00 น.       ช่วงเวลาในการร่างข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับที่ 1
12:00 - 13:00 น.       รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 - 14:30 น.       ช่วงเวลาในการร่างข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับที่ 1 (ต่อ)
14:30 - 15:00 น.       ส่งไฟล์ข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับที่ 1
15:15 น.                  เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ
15:30 น.                  เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ:
     1. สถานที่จัดงานไม่มี Internet ให้บริการ กรณีต้องการใช้งาน ทางผู้เข้าร่วมงานต้องจัดเตรียมมาเองครับ
และรบกวนจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วยครับ อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น
     2. รบกวนให้แต่ละทีมนำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook computer) มาเข้าร่วมงานด้วย
     3. ทางโครงการฯ ให้การสนับสนุนค่าเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมงานจากต่างจังหวัดทุกคน
ในอัตราไม่เกินค่ารถโดยสารสาธารณะ ขนาด 32 ที่นั่ง และจะยึดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดเป็นสำคัญ
กรณีกรุงเทพและปริมณฑล จะใช้อัตราของโครงการฯ เป็นหลัก ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่สองของการจัดงาน
     4. รบกวนจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าเดินทางดังนี้
         4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (กรณีไม่มีเอกสารในข้อนี้ ทางโครงการของดเว้นการจ่ายเงินครับ)
         4.2 กากตั๋วรถโดยสารประจำทาง
     5. การแต่งกายเข้าร่วมการปฐมนิเทศ รบกวนแต่งกายสุภาพ ของดเว้นกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ