กำหนดการของโครงการ

02 - มิ.ย. - 2558

 


รายละเอียด ช่วงเวลา

ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณบูธของโครงการในงานมหกรรม IT 2015 18 – 20 มีนาคม 2558

ยืนยันการสมัครโดยการตอบคำถาม 4 ข้อ (ส่งคำถามให้ในเมลตามที่แจ้งตอนสมัครเข้าร่วมโครงการ) ภายใน 31 มีนาคม 2558

พิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 7 เมษายน 2558

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 30 โครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fic.nectec.or.th/newseed/
พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง
10 เมษายน 2558

เยาวชนที่ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการเข้ารับการปฐมนิเทศน์ พร้อมส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานพัฒนาต่อยอดโครงการเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)
ณ วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ เขตดอนเมือง กทม.
2425 เมษายน 2558

 ส่งแผนการพัฒนาต่อยอดโครงการ ครั้งที่ 2
15 พฤษภาคม 2558

อบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาโครงการ พร้อมการคัดเลือกรอบที่ 2
- เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาโครงการด้านไอที อาทิ Project Management/ UI/UX
- เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับการอบรมและนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อทำการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต่อยอดโครงการ
24 – 29 พฤษภาคม 2558

ประกาศรายชื่อโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 15 โครงการผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/fic/ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง 2 มิถุนายน 2558

ทำสัญญาและโอนเงินสนับสนุนรอบที่ 1 มิถุนายน 2558

นำเสนอผลงานรอบ 2 พร้อมการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาจัดการโครงการ และเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
- เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาโครงการด้านไอที อาทิ SCRUM /AGILE
- กรรมการ และ Coaching เปิดคลีนิคเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาโครงการ
4 – 7 กรกฎาคม 2558


พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง
- ดำเนินการพัฒนาโครงการโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานContributing Partner และกลุ่ม End user ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
- เจ้าของโครงการที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ
- คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง
กรกฎาคม – กันยายน 2558

นำเสนอผลงานรอบสุดท้ายสู่สาธารณชน ภายในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งช่าติ ประจำปี 2558 (NECTEC ACE 2015) 16 กันยายน 2558
หมายเหตุ: กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า