การเตรียมตัวเข้าอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน [Workshop1]

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมอบรม
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" กำหนดให้หัวหน้าทีมและสมาชิกผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
ต้องเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ปี 2558 ระหว่างวันที่ 24 – 29 พฤษภาคม 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ทุกทีม เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมความคิด แนวคิด ในการพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปสู่การใช้งานได้จริง โดยให้สิทธิ์ทีมละ 4 ท่าน (หัวหน้าทีม รวมสมาชิก 3 ท่าน และครู/อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เท่านั้น) ในการเข้าร่วมอบรมฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าทีมหรือผู้แทน เข้ากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ภายในเวลา 18.00 น. ของวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 เมื่อทีมงานได้รับเมลแจ้งยืนยันเข้าร่วมอบรมฯ แล้วจะทำการตอบกลับให้ทราบทางเมลที่ท่านได้กรอกในแบบตอบรับ กรณีผู้เข้าร่วมอบรมฯ จากทีมใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ (กรณีจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รบกวนไม่เกินเวลา 20.00 น. นะครับ)

สถานที่ วันเวลา ในการจัดอบรมฯ

สถานที่จัดงาน : ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และ ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี
พี่พัก : ศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จังหวัดชลบุรี และบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนที่และเส้นทางการเดินทางมายังจุดนัดหมาย วันที่ 24 พ.ค. 58 : แผนที่
วันที่จัดอบรมฯ : กำหนดจัดอบรมฯ ระหว่างวันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. สำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาใดก็ได้) โดยต้องเป็นชื่อบัญชีของหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการภายในทีมคนใดก็ได้ ที่จะเป็นตัวแทนในการรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ ซึี่งทางโครงการจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณชิย์ของหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการภายในแต่ละทีม เท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ

การสนับสนุนค่าเดินทาง

1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น
3. กรณีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล จะให้การสนับสนุนค่าเดินทางโดยยึดเกณฑ์ ในข้อที่ 2 เป็นสำคัญ


การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมอบรมฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 6 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)