เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

1 ความสนใจ ความใส่ใจ (passion) ที่มีต่อผลงานของตนเอง
   - ความพร้อมในการนำเสนอ (2 คะแนน)
   - ความสามารถในการตอบคำถาม (2 คะแนน)
   - แรงบันดาลใจและที่มาที่ไปของผลงาน*

2 สามารถพัฒนาผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง ทันในเวลาที่โครงการกำหนด
   - ขอบเขตงานชัดเจน เหมาะสมทั้งตัวเนื้องานและระยะเวลา (3 คะแนน)
   - ความสามารถในการดำเนินการพัฒนาผลงานของทีม (3 คะแนน)
   - แนวทางของการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง (2 คะแนน)

3 ผลงานมีศักภาพที่สามารถใช้งานได้จริง
   - มีกลุ่มผู้ใช้งานที่ชัดเจน (5 คะแนน)
   - แผนการนำไปสู่ผู้ใช้งานที่ชัดเจน (3 คะแนน)