กำหนดการค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
(Workshop1)
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2559
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
และศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ไฟล์ตารางกำหนดการ Workshop1 ในรูปแบบ PDF ไฟล์   

 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559
เวลา                             รายละเอียด
10:00 – 12:30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
                            ณ Event Squre ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
12:30 – 15:00 น.    ออกเดินทางสู่สถานที่จัดอบรม
                            ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
15:00 – 15:15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เรามารู้จักกัน”
                            ณ ห้องประชุมใหญ่ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
17:15 – 18:30 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อมนำสัมภาระเข้าที่พัก
18:30 – 20:30 น.    ทำความรู้จักกับโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     ผู้ประสานงานหลักโครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            และ    คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                     เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
                                     มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2559
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เวลา                             รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานกิจกรรม
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่
08.30 – 09:00 น.    พิธีเปิดการอบรม
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09:00 – 10:15 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” (Project Management) Part 1
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:15 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 2
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:00 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 3
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
15:00 – 15:15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 16:45 น.    “จินนาการบนพื้นฐานการเรียนรู้”
                            โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
16:45 – 18:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เราทุกคนคือเพื่อนกัน”
18:15 – 19:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 20:30 น.    “ปลุกพลังบวกในตัวคุณ”
                            โดย    คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                     เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เวลา                             รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานกิจกรรม
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่
08:30 – 10:15 น.    “การค้นหาโลกใหม่ในยุคปัจจุบัน” (Part 1)
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น.    “การค้นหาโลกใหม่ในยุคปัจจุบัน” (Part 2)
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 – 14:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เราทุกคนล้วนผูกพัน”
14:00 – 15:30 น.    “ออกแบบและจัดการความคิดด้วย Sketchbook” (Part 1)
                            โดย    ดร.อภิวดี ปียธรรมรงค์
                                     นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15:30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    “ออกแบบและจัดการความคิดด้วย Sketchbook” (Part 2)
                            โดย    ดร.อภิวดี ปียธรรมรงค์
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18:00 – 20:30 น.    “การสรรสร้างคำในการค้นหา”
                            โดย    ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
                                     นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เวลา                             รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานกิจกรรม
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่
08:30 – 10.15 น.    “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน Interactive Media” (Part 1)
                            โดย    คุณสิบแสน สุขสุชะโน
                                     กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จำกัด
                            และ    คุณวิศรุต เกียรติบุญศรี
                                     กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จำกัด
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:15 น.    “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน Interactive Media” (Part 2)
                            โดย    คุณสิบแสน สุขสุชะโน และคุณวิศรุต เกียรติบุญศรี
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 น.    “ผลิตผลงานด้าน S&T ก็สนุกและมีความสุขได้”
                            โดย    คุณสติยา ลังการ์พินธุ์
                                     ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์
                                     บจก.อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย)
15:30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เราทุกคนหัวใจเดียวกัน”
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18:00 – 20:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 1)
                            โดย    คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
                                     UX Specialist at Ascend co., ltd.
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
ณ กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
เวลา                             รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานกิจกรรม
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมใหญ่
08:30 – 10:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 2)
                            โดย    คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 3)
                            โดย    คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 4)
                            โดย    คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล
15:30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “มิตรภาพไม่มีวันจางหาย”
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18:00 – 20:30 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
เวลา                             รายละเอียด
06:30 – 07:30 น.    รับประทานอาหารเช้า พร้อมเตรียมสัมภาระในการเดินทางกลับ
07:30 – 10:00 น.    ออกเดินทางจาก กนกรัตน์ รีสอร์ท อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
                            สู่ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี
10:00 – 10:15 น.    เดินทางถึงอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
                            ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี
10:30 – 12:30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”
                            โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                     Professional Trainer & Life Coaching
12:30 – 13:15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13:15 – 15:30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”
                            โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ความผูกพันมิเสื่อมคลาย”
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
18:00 – 20.30 น.    “ฝึกปฏิบัติการวางแผนการบริหารจัดดำเนินการพัฒนาผลงานของตนเอง”
                            พร้อมเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            ต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี
เวลา                             รายละเอียด
07:30 – 08:30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ Event Squre ชั้น 2
08:30 – 08:45 น.    ลงทะเบียน ณ ห้อง 405 ชั้น 4
08:45 – 09:15 น.    กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ
                            และกล่าวเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
                                     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09:15 – 10:30 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 1-4
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 5-12
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 15:30 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 13-21
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 18:00 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
18:00 – 19:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 20:30 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20:45 น.                 กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559
ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC) สวทช. จ.ปทุมธานี
เวลา                             รายละเอียด
07:30 – 08:30 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ Event Squre ชั้น 2 พร้อมเตรียมสัมภาระสำหรับการเดินทางกลับ
08:30 – 08:45 น.    ลงทะเบียน
08:45 – 09:15 น.    พิธีปิดการอบรม และการนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
09:15 – 10:15        ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมแจ้งกิจกรรมของโครงการฯ ในลำดับถัดไป
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา