กำหนดการค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง

กำหนดการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559 ห้อง 405 ชั้น 4
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSP-CC)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี

          ไฟล์ตารางกำหนดการ Workshop 2 ในรูปแบบ PDF ไฟล์   

 

กำหนดการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
และนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานครั้งที่ 1
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ปี 2559
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2559 ห้อง 405 ชั้น 4
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
    เวลา                        รายละเอียด
10.00 – 12.45 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน ณ Event Squre ชั้น 2
12.45 – 14.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนพี่น้องดวงใจหนึ่งเดียว”
14.15 – 15.30 น.    “การนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้”
                            โดย    คุณวีรศิลป์ อชิรพัฒน์กวี
                                     กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินทิเกรซโซลูชั่น จำกัด
15.30 – 15.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    MIND MAP กับการบริหารจัดการโครงการ (Part 1)
                            โดย    คุณอชิระวิชญ์ ศักดิ์โชติพงศ์
                                     MIND MAP Specialist
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.30 น.    MIND MAP กับการบริหารจัดการโครงการ (Part 2)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559
    เวลา                        รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 1)
                            โดย    คุณชมพูนุท ตรีโชติ
                                     Business Development Manager (Product Owner)
                                     Ascend Commerce – Weloveshopping.com  |  Ascend Group Co.,Ltd.
                                     คุณกุลวัฒน์ วงศาโรจน์
                                     Co-Founder and Agile Coach  |  Lean In Consulting Ltd.
                                     คุณกมล ตรีธรรมพินิจ
                                     Co-Founder, Consulting Agile Coach  |  Lean In Consulting Ltd.
10.15 – 10.30 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 2)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 3)
15.30 – 15.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 4)
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 19.15 น.    การนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ SCBF เพื่อรายงานผลโครงการ
                            โดย    มูลนิธิสยามกัมมาจล
19.15 – 20.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “กลมเกลียวสัมพันธ์พี่น้องผองเพื่อน”
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2559
    เวลา                        รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    Basic Infographics & Logo Design (Part 1)
                           โดย    คุณรัฐ จำปามูล
                                    บริษัท สปุตนิค เทลส์ จำกัด
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    Basic Infographics & Logo Design (Part 2)
12.00 – 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 14.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “มิลืมเลือนเพื่อนพี่น้อง เรารักกัน”
14.00 – 18.00 น.    คลินิกด้านการวางแผนทางธุรกิจ (First Business Model) จากทีมคณะกรรมการโครงการฯ
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับรุง แก้ไข ด้านการวางแผนทางธุรกิจ
                            โดย    คุณณัฐพล นุตคำแหง
                                     ผู้จัดการงานส่งเสริมเทคโนโลยี ฝ่ายบริหารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สวทช.
                                     คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                     นักวิจัยนโยบาย ฝ่ายบริหารและสนับสนุนเทคโนโลยีฐาน NECTEC
                                     ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์
                                     หัวหน้างานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
                                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC
                                     คุณจินตนา พัฒนาธรชัย
                                     นักวิเคราะห์ งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี
                                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี NECTEC
                            คลินิกด้านการพัฒนาผลงานและบริหารจัดการโครงการ จากทีมโคชของโครงการฯ
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับรุง แก้ไข ด้านการพัฒนาผลงาน และบริหารจัดการโครงการ
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                     คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 19.15 น.    แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาและการมอบทุน
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
19.30 – 20.30 น.    คลินิก (ช่วงสุดท้าย ต่อจากช่วงบ่าย)
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2559
    เวลา                       รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    แสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            กล่าวแสดงความยินดี
                            โดย    ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
                                     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            ถ่ายภาพร่วมกัน
09.00 – 09.10 น.    แนะนำผลงานทั้ง 15 โครงการ ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกแก่คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
09.10 – 10.30 น.    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้คำชี้แนะ และแนวทางสำหรับนำไปปรับปรุงการพัฒนาผลงาน
                            สู่การนำไปใช้งานได้จริง (Coaching 1)
                            โดย    ผู้พัฒนาผลงานลำดับที่ 1-5 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
10.30 – 10.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    Coaching 2
                            โดย    ผู้พัฒนาผลงานลำดับที่ 6-10 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    Coaching 3
                            โดย    ผู้พัฒนาผลงานลำดับที่ 11-15 นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาผลงาน
15.00 – 15.15 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.30 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีการเปลี่ยนแปลง