Special Course สำหรับเยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
Mobile Application Ideation : iOS Hackathon
(เขียนแอพสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ได้ในหนึ่งวัน)
วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2559
เวลา                          รายละเอียด
14.00 - 16.00 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
16.00 - 17.00 น.    แนะนำการอบรม และชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง
                          โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                   ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
17.00 - 18.00 น.     รับประทานอาหารเย็น
19.00 - 20.30 น.    "Mobile Application Introduction"
                           - Target User and Persona
                           - Problem and Solution
                           - Concept and Theme
                           - Application Review
                           - Wireframe
                           - Xcode and Objective-C
                          โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                   ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                   ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.35 น.        กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2559
เวลา                          รายละเอียด
07.30 - 08.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 - 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 - 10.15 น.    "iOS Programming" (Part 1)
                          โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                   ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                   ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                          และ    ดร.อภิวดี ปียธรรมรงค์
                                   นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                   ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                          ร่วมด้วย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                   นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                   ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                   ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.15 - 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 - 12.00 น.    "iOS Programming" (Part 2)
12.00 - 12.45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 - 15.00 น.    "iOS Programming" (Part 3)
15.00 - 15.15 น.    พักรับปราทานอาหารว่าง
15.15 - 17.00 น.    "Mobile Application Mini Project : iOS"
                          โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
17.00 - 17.15 น.    ถ่ายภาพร่วมกัน
17.30 น.               สิ้นสุดการอบรมฯ เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ: กรณีนำเครื่อง MacBook มาเอง รบกวนลง xcode มาเลยนะครับ สามารถโหลดโปรแกรมได้ตาม link นี้ครับ [คลิก]