การสมัครเข้าร่วมโครงการ

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
     1. ต้องเป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมการแข่งรอบสุดท้ายในงานมหกรรม ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย (Thailand IT Contest Festival) โดยในปีนี้ กำหนดให้ต้องเป็นโครงการจากการประกวดแข่งขัน NSC, YSC และ YECC ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 และมอบสิทธิ์สำหรับรุ่นพี่ที่เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ด้วย
     2. หรือต้องมีเยาวชนที่เคยเข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรม ประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และ ครั้งที่ 15 อย่างน้อย 1 คน และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมดำเนินการเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก แต่สมาชิกที่เข้าร่วมดำเนินการพัฒนาผลงานจะต้องมีหน้าที่ที่รับผิดชอบชัดเจน
     3. เป็นโครงการที่จะพัฒนาต่อยอดจากโครงการที่ผ่านเวที งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 และครั้งที่ 15 เพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือ ทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล อาทิ กลุ่มคนพิการ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น ฯลฯ
     4. เป็นโครงการที่ระบุกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End User) ที่ชัดเจน และมีหน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) ที่จะร่วมทำงานด้วย (หากเจ้าของโครงการได้ประสานงานองค์กรไว้แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     5. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ

การคัดเลือกโครงการที่มีสิทธิได้รับทุนสนับสนุน
     การคัดเลือกรอบที่ 1: คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานจากใบสมัครทั้งหมดที่สมัครเข้ามา จำนวน 30 ผลงาน โดยพิจารณาจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้
                              เกณฑ์ที่ 1: ความสนใจ ความใส่ใจ (passion) ที่มีต่อโครงการ/โครงงาน/ผลงานของตนเอง 40%
                              เกณฑ์ที่ 2: สามารถพัฒนาผลงานสู่ผู้ใช้งานได้ทันในเวลาที่โครงการกำหนด 30%
                              เกณฑ์ที่ 3: โครงการ/โครงงาน/ผลงาน มีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาไปสูผู้ใช้งานจริงได้ 30%
     การคัดเลือกรอบที่ 2: เจ้าของผลงานที่มีสิทธิสมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ในวงเงิน 50,000 บาท)  และส่งตัวแทนมานำเสนอแผนการต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะคัดเลือกผลงาน จำนวน 10 ผลงาน* เพื่อพิจารณาให้ทุนสนับสนุน และจัดหาการสนับสนุนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลงานในด้านอื่นๆ เพิ่มเติม

*จำนวนผลงานอาจมากหรือน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ: โครงการที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 2 จะได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการเบื้องต้น 25,000 บาท ภายหลังจากผู้ได้รับคัดเลือก ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และจะได้รับทุนสนับสนุนอีก 25,000 บาท เมื่อนำเสนอผลงานสู่สาธารณะชน


การอบรมเสริมศักยภาพให้แก่ผู้พัฒนาผลงาน และระยะเวลาการพัฒนาผลงาน
     การอบรมเสริมศักยภาพให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และการให้คำปรึกษาในการพัฒนาโครงการ
     โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่จะดำเนินการจัดหาหลักสูตรอบรมให้แก่ผู้เข้าร่วม โครงการ โดยเน้นการพัฒนาและเสริมศักยภาพการวางแผนการการพัฒนาโครงการให้สัมฤทธิ์ผล โดยผู้ผ่านการคัดเลือกทุกทีมต้องจัดสรรเวลาตามความเหมาะสมเพื่อเข้าร่วม การอบรมดังกล่าว มิฉะนั้นจะถือว่าผู้เข้าร่วมโครงการสละสิทธิ์การรับทุน นอกจากนี้ จะจัดให้มีการเปิดคลีนิคเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ขอคำปรึกษาและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง
     การพัฒนาผลงาน (ระยะเวลา 9 - 12 เดือน)
     โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จะต้องมานำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ (โดยทุกคนในทีม ต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะเชิญหน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยงโครงการ และตัวแทนกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End user ) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
     ระหว่างการดำเนินงานตามโครงงานที่นำเสนอ ทุกทีมจะต้องรายงานความคืบหน้าของโครงงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณต่อฝ่ายประสานงานโครงการ โดยให้รายงานความคืบหน้าของโครงการผ่าน Website: www.scbchallenge.com ตามระยะเวลาที่กำหนด
     หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องมานำเสนอรายงานสรุปกิจกรรมของโครงการ และผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งร่วมแสดงนิทรรศการและนำเสนอผลงานตามที่กำหนด
     ผลงานที่พัฒนาเสร็จตามเป้าหมาย จะได้รับงบประมาณสนับสนุน 50% ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนส่วนที่เหลือ


สิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
     โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
     ทุนสนับสนุนให้รังสรรค์ผลงานต่อยอดจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
     โอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้เข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
     เข้มข้น … เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
               - คุณภาพเข้มข้น.. เติมเต็มความรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างครบเครื่อง จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
               - Coaching เข้มข้น... ได้รับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ จากองค์กรพันธมิตรร่วมดำเนินการ พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการทำกิจกรรมชุมชน การตลาด  และแหล่งเงินทุนต่างๆ
               - โอกาสในการได้รับการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ
               - เกิดความภาคภูมิใจหลังพัฒนาต่อยอดผลงานให้สามารถใช้งานได้จริง และสามารถส่งมอบถึงมือผู้ใช้ได้