รายงานฉบับสมบูรณ์

กำหนดการในการส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ กำหนดให้ส่งในวันที่ 20 มกราคม 2560 (ในพิธีปิดโครงการฯ) ใน 2 รูปแบบคือ
     1. ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ (Soft Copy)
     2. รูปเล่มรายงาน 1 ฉบับ (Hard Copy)
ทำการส่งได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ ในวันจัดงาน

A). รายงานฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหาดังนี้
      การเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน ให้ใช้โปรแกรม OpenOffice Writer หรือ Microsoft Word ภาษาไทย 2003 (เป็นอย่างต่ำ) โดยใช้ฟอนต์แห่งชาติ TH Sarabun New ตัวอักษรขนาด 16 กำหนดขอบด้านซ้าย ด้านขวา บน และล่าง 1 นิ้ว พร้อมระบุเลขหน้า พิมพ์บนกระดาษขาว ขนาดมาตรฐาน A4 เข้าเล่มรายงานให้เรียบร้อยพร้อมปกหน้าและปกหลัง

           

      หน้าปก (Cover) ตามแบบที่กำหนด (รูปแบบตามตัวอย่าง)


              

B). เนื้อหาของรายงานประกอบด้วย
     1. ชื่อโครงการ (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
     2. บทคัดย่อ ของโครงการ
     3. บทนำ (แนวคิด ความสำคัญ และความเป็นมาของพัฒนาต่อยอดโครงการ)
     4. สารบัญ
     5. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
     6. กลุ่มเป้าหมาย/สถานที่/องค์กร ที่นำผลงานไปใช้งานจริงหรือทดลองทดสอบการใช้งาน
     7. ผลของการนำไปใช้งานจริง/ผลการทดสอบผลงาน (พร้อมภาพประกอบ/ข้อมูลกราฟ/ข้อมูลเชิงสถิติ/ข้อมูลการรับรองต่างๆจาการทดสอบทดลอง ถ้ามี)
     8. รายละเอียดของผลงานที่พัฒนาต่อยอด
         - รูปแบบของการทำงาน/การใช้งาน ของผลงาน (พร้อมภาพประกอบ)
         - เทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาผลงาน (กรณีผลงาน software)
         - ขอบเขตและข้อจำกัดของผลงานที่พัฒนา
         - คุณลักษณะของอุปกรณ์ที่ใช้กับผลงาน (ถ้ามี)
     9. ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาผลงาน
     10. แนวทางในนำไปใช้งาน/จำหน่าย/นำไปประยุกต์ใช้ ในขั้นต่อไป หรือในอนาคต
     11. ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ ที่คิดว่าจะปรับปรุงและพัฒนาต่อ
     12. รายละเอียดผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา
         - รายชื่อหัวหน้าโครงการ และทีมงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล ชื่อเล่น  e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน (หากจบการศึกษาแล้ว) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
         - อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล ชื่อเล่น ตำแหน่ง e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก (กรณีมีอาจารย์ที่ปรึกษามากกว่า 1 ท่าน ให้ระบุว่าท่านใดคืออาจารย์ที่ปรึกษาด้านใด)
     13. เอกสารอ้างอิง (Reference) ที่ใช้ประกอบการพัฒนาต่อยอดผลงาน อาทิ ผลงานวิจัย บทความ หนังสือ เป็นต้น
     14. ภาคผนวก (Appendix)
         - คู่มือการติดตั้งอย่างละเอียด (ของผลงานที่พัฒนาถึงรุ่นล่าสุด ณ ก่อนวันส่งมอบรายงาน)
         - คู่มือการใช้งานอย่างละเอียด (ของผลงานที่พัฒนาถึงรุ่นล่าสุด ณ ก่อนวันส่งมอบรายงาน)