รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

 

รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

No. รหัสโครงการฯ ชื่อผลงาน ชื่อผลงานล่าสุด สถาบันการศึกษา

1 TK002 เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน DOGMATE โรงเรียนชลกันยานุกูล

2 TK003 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว EASY-CLIMB โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

3 TK009 The Backpacker แบกเป้ตะลุยไทย The Backpacker โรงเรียนสตรีอ่างทอง

4 TK010 Angle words ตกศัพท์มหาประลัย Angle Words โรงเรียนสตรีอ่างทอง

5 TK011 Everything on your garden Sunny มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6 TK012 FlipEdu FlipED โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

7 TK018 ชุดผลิตกระแสไฟฟ้าจากโป๊ะเรือ (PG Box) PG BOX โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

8 TK020 S&S (Soft&silk) Soft&Silk โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม

9 TK024 เครื่องอบแห้งสมุนไพรอัตโนมัติ Herb Pure Dry มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

10 TK029 Bonder Board Bonder Board โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

11 TK033 เกม Our Darkest Night: คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง Our Darkest Night โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒

12 TK043 Secret Du Corps Secret Du Corps โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

13 TK045 Project DIZCARD DIZCARD โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

14 TK046 ทอ-ไอ-ยอ ไทย ทอ-ไอ-ยอ-ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

15 TK047 บุญรอดต้องรอด Boonrod The Survivor โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์หมายเหตุ: 1. ผลงานที่ได้รับทุนต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในข้อ 4. ที่นี่ คลิก) ส่งมายังโครงการภายในวันที่ 10 มิ.ย. 2559 เพื่อยืนยันการรับมอบทุนในการพัฒนาต่อยอดผลงาน

              2. ทีมผู้พัฒนาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่โครงการฯ กำหนดไว้ให้ครบถ้วน [กำหนดการโครงการฯ] จึงจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดเต็มจำนวน กรณีมีความจำเป็นติดภารกิจใด กรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไป