รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application Ideation : iOS Hackathon

รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Mobile Application Ideation : iOS Hackathon
(เขียนแอพสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ได้ในหนึ่งวัน)
วันเสาร์ที่ 30 - วันอาทิตย์ 31 กรกฎาคม 2559
ณ ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 No. ชื่อ-สกุล สถาบันการศึกษา

1 นายธนวัฒน์ จิตอุทัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง

2 นายธิติ มหาวรรณกิจ โรงเรียนสตรีอ่างทอง

3 นายรังสรรค์ อนันต์ประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 นายธีรภัทร์ กล้าพงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

5 นายธนาดุล สิงห์กวาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

6 นางสาวปนัดดา วงค์แก่นจันทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

7 นายพีรพงษ์ ทับทิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

8 นายอภิรัฐ สิริวงศ์เครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

9 นายณัฏฐนารินท์ พรหมรินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

10 นายนิติธร เข็มขาว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

11 อ.ผดุงศักดิ์ วงศ์แก้วเขียว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่

12 นายชาญณรงค์ ฐิติธนภัค โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

13 นายชาญชนะ วิชา โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

14 นายดิษย์ธัต คันธศักดิ์ศิริ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

15 นายเดชา ดรินทพงศ์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

16 นางสาวณัฐกนก โภคทรัพย์ไพบูลย์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

17 นางสาวไอริณ ยุกตจรงค์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

18 นางสาวนันทนัช สกาวุฒานุเดช โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

19 นางสาวชัญญานุเดช ลิขิตปัจมานนท์ โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

20 นางสาวสุภาวดี ภูสนาม โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์

21 นายภูมิปรินทร์ มะโน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

22 น.ส.อัญรินทร์ ณ ระนอง โรงเรียนชลกันยานุกูล

23 น.ส.ปัญญ์ชลี แตงเล็ก โรงเรียนชลกันยานุกูล

24 อ.วรรณวณา ปัญญาใส โรงเรียนชลกันยานุกูล

25 นายณภัทรธรณ์ ขยันธนากร โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

26 นายนิธิ ธรมมฤกษ์ฤทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

27 นายจิราเจต จันทรวงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

28 นายพีรภพ เจิมโมรา โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

29 นายชยณัฐ แสงสว่าง โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

30 นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

31 อ.ณัฐดนัย ไทยแท้ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

32 นายพัชรพล จริงจิตร โรงเรียนแสงทองวิทยา

33 นายธนภณ สายจันทร์ โรงเรียนแสงทองวิทยา

34 นายเขมทัต มุ่งประสิทธิชัย โรงเรียนแสงทองวิทยา

35 นายชญานนท์ แซ่ลี้ โรงเรียนแสงทองวิทยา

36 นายภูริณัฐ เนตรวชิรกุล โรงเรียนแสงทองวิทยา

37 นายธนาพล เพชรชนัฐ โรงเรียนแสงทองวิทยา

38 นายสัณห์พิชญ์ ซู โรงเรียนแสงทองวิทยา

39 นายธีระภัทร วิจิตรภู มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

40 นายรัตนพล เปียแก้ว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

41 นางสาววรรณระวี สิทธิปัญโญ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

42 นายกิตติศักดิ์ บัวบก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

43 นายธิติวัฒน์ ธัญภัคลือพงค์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

44 นายปิยะ ไกรทัศน์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย