ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application Ideation : iOS Hackathon

ข้อมูลสำหรับการเตรียมตัวเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
Mobile Application Ideation : iOS Hackathon
สำหรับเยาวชนและครู/อาจารย์ที่ปรึกษา โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2559 ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรม
สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] และรบกวนเข้าศึกษาข้อมูลในการเตรียมตัว
เข้าร่วมการอบรมดังนี้ กำหนดการจัดอบรม , การเตรียมตัวเข้าอบรมฯ

**** แล้วพบกันในวันจัดค่ายนะครับ ****