กำหนดการปฐมนิเทศ

 

หมายเหตุ:
     1. รบกวนจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวมาด้วยครับ อาทิ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ แชมพู ผ้าขนหนู เป็นต้น
     2. รบกวนให้แต่ละทีมนำคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook computer) มาเข้าร่วมงานด้วย
     3. ทางโครงการฯ ให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับแก่ผู้เข้าร่วมงานจากต่างจังหวัดทุกคน
ในอัตราไม่เกินค่ารถโดยสารสาธารณะ ขนาด 32 ที่นั่ง และจะยึดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดเป็นสำคัญ
กรณีกรุงเทพและปริมณฑล จะใช้อัตราของโครงการฯ เป็นหลัก ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในวันที่เข้าร่วมงาน
     4. รบกวนจัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิกเงินค่าเดินทางดังนี้
         4.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ (กรณีไม่มีเอกสารในข้อนี้ ทางโครงการของดเว้นการจ่ายเงินครับ)
         4.2 กากตั๋วรถโดยสารประจำทาง
     5. การแต่งกายเข้าร่วมการปฐมนิเทศ รบกวนแต่งกายสุภาพ (ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน นักศึกษา)
ของดเว้นกางเกงขาสั้น และรองเท้าแตะ

ไฟล์ตารางกำหนดการปฐมนิเทศในรูปแบบ PDF ไฟล์   

 

(ร่าง) กำหนดการปฐมนิเทศ
เยาวชนผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วม
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 3 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2559
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559
เวลา                รายละเอียด
10:00 – 13:00 น.    ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 14:00 น.    แนะนำโครงการ
                           โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                    ผู้ประสานงานหลักโครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่"
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                           และ    คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                    เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
                                    มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
14:00 – 15:15 น.    กิจกรรมสันทนาการ "มารู้จักกันเถอะ"
15:15 – 15:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:30 – 18:00 น.    "เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"
                           โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                    ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
18:00 – 18:45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18:45 – 20:30 น.    "เสริมพลังความคิดให้ทะลุขีดจำกัด"
                           โดย    ดร.อภิวดี ปียธรรมรงค์
                                    นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ หน่วยวิจัยสารสนเทศ การสื่อสารและการคำนวณ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
20:30 – 21.00 น.    เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559
เวลา                รายละเอียด
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:00 น.    “ทรัพย์สินทางปัญญา รู้ก่อน รักษาสิทธิ์ได้ก่อน”
                           โดย    คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
                                    ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานจัดการสิทธิเทคโนโลยี (TLO)
                                    ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10:00 – 10.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:15 – 12.00 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนแรก “ล้วงความลับ”
                           โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                    นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 – 15:00 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนที่สอง “สีตั้งชื่อ (ชื่อผลงาน)”
                           โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                    นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
15:00 – 15:15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 17:00 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนที่สาม “ผู้นำและผู้ทำตาม”
                           โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                    นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
17:00 – 18:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมพลังเพื่อนพี่น้อง”
18:15 – 19:00 น.    รับประทานอาหารเย็น
19:00 – 20:30 น.    “นำเสนอผลงานด้าน S & T อย่างไรให้น่าสนใจ”
                           โดย    คุณธเนศ ม่วงทอง
                                    เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร (PROC)
20:30 – 21.00 น.    เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559
เวลา                รายละเอียด
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:15 น.    “สร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้”
                           โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                    นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ หน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศ
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:00 น.    “การสร้าง Brand อย่างไรให้โดนใจ (Branding)”
                           โดย    คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                    นักวิจัยนโยบาย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                    ฝ่ายบริหารและสนับสนุนเทคโนโลยีฐาน
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12:45 – 14:00 น.    ส่งไฟล์ข้อเสนอการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับที่ 1
14:15 น.                เสร็จสิ้นการปฐมนิเทศ
14:30 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา