รายนามผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ

 รายนามผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 4 ประจำปี 2559

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด การยืนยัน

1 TK002 18p23e0114 เครื่องให้อาหารสุนัขผ่านสมาร์ทโฟน โรงเรียนชลกันยานุกูล ชลบุรี เข้าร่วม

2 TK003 Y18TENS146 อุปกรณ์ขึ้นต้นมะพร้าว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง เข้าร่วม

3 TK004 18P2150008 เกมกลยุทธธ์ The Strategist โรงเรียนสตรีภูเก็ต ภูเก็ต ไม่ได้ยืนยัน


4 TK006 18P13W0072 อุปกรณ์กายภาพบำบัดแขนสำหรับผู้ป่วยอัมพฤกษ์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม ไม่ได้ยืนยัน


5 TK007 18P21W0009 แอพพลิเคชั่นแมชอัพ MixoNote โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี สละสิทธิ์

6 TK008 18P23N0001 ระบบข้อมูลสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าร่วม

7 TK009 18P21C0153 เกมแบกเป้ตะลุยไทย โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง เข้าร่วม

8 TK011 18P33N0061 ระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน(ลำไย)ด้วยแพลตฟอร์ม NETPIE เพื่อชาวเกษตรกร (IoT) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชียงใหม่ เข้าร่วม

9 TK013 18P11W0041 เกมส่งแสงต้นกล้า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม สละสิทธิ์

10 TK014 18P21N0106 เกมมาถีบ...(กับ)ผมเถอะ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ สละสิทธิ์

11 TK015 18P11W0051 เกมเรื่องเล่าของยูนิตเวอร์ส มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม สละสิทธิ์

12 TK018 Y18TEGC027 การพัฒนาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนร่วม ด้วยสิ่งประดิษฐ์ “โป๊ะผลิตไฟฟ้า” โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี ไม่ได้ยืนยัน


13 TK020 Y18TCHI001 ผลของปริมาณไอร์ออน(II) ไอออน (Fe(II)) ในดินต่อการย้อมติดสีของเส้นไหม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ขอนแก่น เข้าร่วม

14 TK021 YECC1505 ระบบควบคุมโรงเรือนเพาะชำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ เข้าร่วม

15 TK022 Y18TPLS159 การประยุกต์ใช้เส้นใยจากพืชเป็นฉนวนความร้อนสำหรับบรรจุภัณฑ์รักษาอุณหภูมิอาหารร่วมกับเนื้อเยื่อแกนในของต้นโสนและสาบเสือ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช ไม่ได้ยืนยัน


16 TK023 Y18TEVC189 เครื่องแยกฝาอลูมิเนียมออกจากกระป๋องกาแฟ โรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ยืนยัน


17 TK024 YECC1506 เครื่องอบแห้งสมุนไพร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่ เข้าร่วม

18 TK027 18P23S0015 Smart Farm ฟาร์มฉลาด-สร้างสรรค์ท้องทะเล โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา เข้าร่วม

19 TK029 18P22N0114 โครงการเกมมือถือเพื่อพัฒนาความรู้รายวิชาเคมีเรื่อง ตารางธาตุ ธาตุ และสารประกอบ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง เข้าร่วม

20 TK032 Y18IEVN015 นวัตกรรมเครื่องกรองน้ำจากวัสดุเหลือใช้เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียปนเปื้อนโลหะหนัก โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง เข้าร่วม

21 TK033 18P21C0595 เกม Our Darkest Night: คืนฆ่า ล่าไม่ยั้ง โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

22 TK038 18P34C0588 การใช้ใบหน้าควบคุมแท็บแล็ตคอมพิวเตอร์ (กรณีศึกษา : การใช้ใบหน้าควบคุมไฟล์ PDF) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ยืนยัน


23 TK040 18P13S0025 เครื่องมือและเกมสำหรับกายภาพบำบัดข้อเข่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นครศรีธรรมราช ไม่ได้ยืนยัน


24 TK041 18P22N0029 แรงและความดันในดินแดน Adventon โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ เข้าร่วม

25 TK043 18P22S0042 เอสดีซี อันลี้ลับ โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา ตรัง เข้าร่วม

26 TK045 18P23C0148 โปรเจคท์ Zrinka: แพลตฟอร์มบัตรสมาชิกร้านค้าและโปรโมชั่นบนอุปกรณ์พกพา โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

27 TK046 18P22C0608 โครงการ ทอ ไอ ยอ ไทย โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

28 TK047 18P21C0648 เกม บุญรอด ต้องรอด โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

29 TK048 18P22C0614 Benjamal go on Gemety โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

30 TK049 18P33IP041 ระบบเครื่องซักผ้าอัจฉริยะด้วยการประยุกต์ใช้ Internet of Things มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น สละสิทธิ์


รายนามผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมการปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 7-9 เม.ย. 2559 (สำรอง)

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด การยืนยัน

1 TK012 18P23C0590 เว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อการบริหารจัดการห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เข้าร่วม

2 TK036 18P11C0439 เกมเธาเซ้นท์เวิร์ด เธาเซ้นท์เวิร์ล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ไม่ได้ยืนยัน


3 TK010 18P21C0152 เกมตกศัพท์มหาปะลัย โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง เข้าร่วม