กำหนดการของโครงการ

7 - มิ.ย. - 2559


ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร 15 – 17 มีนาคม 2559

ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ณ บริเวณบูธหน้างานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 1 24 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ส่งแผนพัฒนาโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน 25 มีนาคม 2559

ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 30 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง


ปฐมนิเทศทีมผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา 7 – 9 เมษายน 2559

เยาวชนผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดและข้อกำหนดของโครงการฯ รวมถึงแนวทาง
และรูปแบบในการเขียน Proposal ของการพัฒนาต่อยอดผลงาน


ส่งแผนการพัฒนาผลงานฉบับปรับปรุง ภายใน 13 พฤษภาคม 2559

เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ ส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

อบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พร้อมนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกรอบที่ 2 (Workshop 1)

24 – 31 พฤษภาคม 2559

1. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพการพัฒนาผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาทิ Project Management / UI & UX / Branding / Marketing ฯลฯ
2. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกปรับปรุงแผนงานตามที่ได้รับการอบรมและนำเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ


ทำสัญญาและโอนเงินสนับสนุนรอบที่ 1 (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 1) มิถุนายน 2559

1. ประกาศรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือก 10 ผลงาน ผ่านทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ พร้อมแจ้งผลการคัดเลือก
ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกและสถาบันการศึกษาต้นสังกัดทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง
2. รับมอบทุนสนับสนุนงวดแรก และลงนามสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร


นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการรอบ 2
พร้อมการอบรมเสริมศักยภาพด้านการจัดการโครงการและเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ (Workshop 2)

30 มิ.ย. - 3 กรกฎาคม 2559

1. เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการอบรมเสริมศักยภาพด้านการจัดการโครงการ อาทิ SCRUM / AGILE
2. กรรมการ และ Coaching เปิดคลินิคเทคโนโลยีเพื่อให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการพัฒนาผลงาน


พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 2) กรกฎาคม – กันยายน 2559

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานโดยลงพื้นที่ทำงานร่วมกับหน่วยงาน Contributing Partner และกลุ่ม End user ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนาผลงาน
2. เจ้าของผลงานที่ได้รับทุนต้องรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้คณะกรรมการทราบเป็นประจำ อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง
จนกว่าผลงานจะแล้วเสร็จ
3. ทีมโค้ชและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผล และให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 1)


นำเสนอผลงานรอบสาธารณชนครั้งที่ 1 ในงานประชุมวิชาการประจำปี เนคเทค 2559 12 กันยายน 2559

ทั้ง 10 ผลงาน ร่วมนำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ และนำเสนอผลงานสู่สาธารณชน

พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 3) กันยายน – ธันวาคม 2559

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานตามคำแนะนำและคำชีแนะจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. รับมอบทุนสนับสนุนงวดที่สอง และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


พัฒนาผลงานร่วมกับพันธมิตรร่วม/ชุมชน พร้อมรายงานผลให้คณะกรรมการทราบอย่างต่อเนื่อง (พัฒนาต่อยอดผลงาน ช่วงที่ 4) *มกราคม - กุมภาพันธ์ 2560

ทีมโค้ช และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ลงพื้นที่คิดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการนำผลงานไปทดสอบทดลองใช้ในพื้นที่ ชุมชน หรือองค์กร ตามที่ได้วางแผนการพัฒนาผลงานไว้
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุง (ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ 2)


นำเสนอผลงานรอบสาธารณชนครั้งที่ 2 ในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 *มีนาคม 2560

1. ดำเนินการพัฒนาผลงานตามคำแนะนำและคำชีแนะจากคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และทีมโค้ช เพื่อให้สามารถใช้งานจริงได้
2. รับมอบทุนสนับสนุนงวดที่สอง และรายงานผลให้คณะกรรมการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร

* อาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารและจัดดำเนินการโครงการฯ ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าครับ