เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผลงานให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

1 ความสนใจ ความใส่ใจ (passion) ที่มีต่อผลงานของตนเอง (10 คะแนน)
   - ความพร้อมในการนำเสนอ
   - ความสามารถในการตอบคำถาม
   - แรงบันดาลใจและที่มาที่ไปของผลงาน

2 สามารถพัฒนาผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง ทันในเวลาที่โครงการกำหนด (10 คะแนน)
   - ขอบเขตงานชัดเจน เหมาะสมทั้งตัวเนื้องานและระยะเวลา
   - ความสามารถในการดำเนินการพัฒนาผลงานของทีม
   - แนวทางของการพัฒนาอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง

3 ผลงานมีศักภาพที่สามารถใช้งานได้จริง (10 คะแนน)
   - มีกลุ่มผู้ใช้งานที่ชัดเจน
   - แผนการนำไปสู่ผู้ใช้งานที่ชัดเจน