ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมอบอรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application Ideation : iOS Hackathon

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Special Course ขึ้นสำหรับเยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการฯ ที่มีความสนใจด้านการเขียนโปรแกรม Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ใน
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ Mobile Application Ideation : iOS Hackathon (เขียนแอพสำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ได้ในหนึ่งวัน)" ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างทักษะ และเพิ่มพูนความรู้ความสามารถด้านการเขียนโปรแกรม
Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ iOS สำหรับใช้ในการพัฒนาต่อยอดผลงานของเยาวชนและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่"

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ

สถานที่จัดงาน : ห้อง 405 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 30 - 31 กรกฎาคม 2559 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. หางบัตรค่ารถโดยสารสาธารณะ/ตั๋วเครื่องบิน/รถไฟ ของการเดินทางเข้าร่วมการอบรมฯ (กรณีใช้การเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะ)

การสนับสนุนค่าเดินทาง

1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 2 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)