กำหนดการ พิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร

กำหนดการ
พิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร
และการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
    สำหรับผู้พัฒนาผลงานและอาจารย์ที่ปรึกษา ที่แจ้งความจำนงเข้าพักยังที่พัก ที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้ สามารถ
เข้าที่พักได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. โดยสามารถแจ้งชื่อ-สกุล ได้ที่เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 1 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.    เตรียมความพร้อมในการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ
09.30 – 09.35 น.    กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเยาวชนที่พัฒนาต่อยอดผลงานจนสำเร็จ
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.35 – 09.40 น.    ให้โอวาทและคำแนะนำในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต
                            โดย    คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร
                                     ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
09.40 – 10.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            (โครงการลำดับที่ 1-5) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คำแนะนำ
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            (โครงการลำดับที่ 6-12) เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คำแนะนำ
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            (โครงการลำดับที่ 13-15) เพื่อผู้ให้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คำแนะนำ
14.00 – 15.30 น.    พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
15.35 – 16.00 น.    พิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
                            กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและกล่าวปิดการดำเนินโครงการในรุ่นที่ 5 ประจำปี 2560
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                     (อาหารว่างเป็นแบบ Snack box มอบให้ในห้อง)
16.30 น.                สิ้นสุดพิธีและการการจัดงาน