กำหนดการค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)

  21 - 04 - 2560


กำหนดการ

การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2560
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 

ไฟล์ PDF


วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
10:00 – 12:00 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน ณ หน้าห้อง Auditorium
12:00 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 13.30 น.    ทำความรู้จักกับโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     นักวิชาการ (ผู้ประสานงานหลักโครงการ"ต่อกล้าให้เติบใหญ่")
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                            และ    คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                     เจ้าหน้าที่โครงการสนับสนุนองค์กรเพื่อพัฒนาเยาวชน
                                     มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13:30 – 15.30 น.    "เริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง"
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15:30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เรามารู้จักกัน” ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
17:15 – 18:30 น.    รับประทานอาหารเย็น พร้อมรับกุญแจห้องพักและนำสัมภาระเข้าที่พัก
18:30 – 20:30 น.    “การค้นหาแนวความคิดใหม่ๆ ในยุค Thailand 4.0”
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันพุธที่ 26 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09:00 น.    พิธีเปิดการอบรม
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09:00 – 10:30 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนแรก “ล้วงความลับ”
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น.    “สองทหารแมวด้านการเสริมศักยภาพผลงาน”
                            1. แรกครั้งแลก (First Change) แลกเปลี่ยนอย่างมีเหตุผล
                            2. พญาก้อน (Payakon) พฤติกรรมนั้นสำคัญ!
                            3. หน้ากากสุดฟิน (The Mask FinnVer) จำภาพและเชื่อมโยง
                            โดย    อาจารย์ศศิน เทียนดี
                                     อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ สถิติ และคอมพิวเตอร์
                                     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
12:45 – 15:00 น.    “สามทหารเสือด้านการพัฒนาผลงาน” ทหารเสือคนที่สอง “ภาพลักษณ์โดนใจ”
                            และ ทหารเสือคนที่สาม “กติกาผู้นำ”
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
15:00 – 15:15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 17:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ฉันและเธอคือเพื่อนกัน”
17:00 – 17:45 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
17:45 – 19:15 น.    “สร้างสรรค์อย่างไรภายใต้ข้อแม้”
                            โดย    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต
                                     นักวิจัย / โค้ชประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
19:15 – 20:30 น.    “การสรรสร้างคำในการค้นหา”
                            โดย    ดร.ปรัชญา บุญขวัญ
                                     นักวิจัย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติและความหมาย (LST)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่านตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:45 – 09:30 น.    ออกเดินทางจากเนคเทค
09:30 – 12:00 น.    เข้าเยี่ยมชม “ดีแทค ฟาร์มแม่นยำ” อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี
                            โคโค่ เมล่อนฟาร์ม [CoCo Melon Farm] ฟาร์มเมล่อน ต้นแบบ Smart Farmer
                            ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ที่นำเทคโนโลยี Internet of Things หรือ IoTs มาใช้งาน
                            (มีอาหารว่างปรับประทานระหว่างเดินทาง)
12:00 – 13:15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13:15 – 15:30 น.    เข้าเยี่ยมชมบริษัท Start Up ของไทย ณ Software Park ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
15:35 – 16:30 น.    เดินทางกลับอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
16:30 – 17:15 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
17:15 – 18:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เรามีกันและกันผูกพันเสมอ”
18:30 – 20:30 น.    “การสร้าง Brand อย่างไรให้โดนใจ (Branding)”
                            โดย    คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                     นักวิจัยนโยบาย / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ฝ่ายบริหารเทคโนโลยีฐาน (PTM)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                                     ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์
                                     หัวหน้างาน / นักวิเคราะห์อาวุโส / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ITAS)
                                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
                            และ    คุณจินตนา พัฒนาธรชัย
                                     นักเคราะห์ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     งานวิเคราะห์อุตสาหกรรมและประเมินผลการถ่ายทอดเทคโนโลยี (ITAS)
                                     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:30 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” (Project Management) Part 1
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 2
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 14:45 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เราทุกคนหัวใจเดียวกันทั้งฉันและเธอ”
14:45 – 15:00 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:00 – 17:15 น.    “การบริหารโครงการเบื้องต้น” Project Management Part 3
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:00 – 20:30 น.    “Innovation Design Thinking”
                            โดย    ดร.อภิวดี ปียธรรมรงค์
                                     นักวิจัย / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยการจำลองขนาดใหญ่ (LSR)
                                     หน่วยวิจัยการวิเคราะห์ข้อมูลและการคำนวณ (DACRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 1)
                            โดย    คุณวิชาญา สุรตริยา
                                     อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
                                     คุณฐาปนี ศรีสวัสดิ์
                                     Information Architecture at IBM
                                     คุณณัฏฐ์ เพ็ญชาติ
                                     CEO at Ahancer
                            ร่วมด้วย คุณอมรเทพ ธนะกูล และคุณสุวโรจน์ รัตนทองคง
                                     ทีมงานจาก บริษัท LightFog Creative & Design
10:15 – 10:30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:30 – 12:15 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 2)
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 3)
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “มิตรภาพของฉันและเธอไม่มีวันจางหาย”
17:15 – 18:00 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:00 – 20:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 4)
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:30 – 10:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 5)
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “สุขกายสุขใจที่ได้ร่วมทาง”
12:00 – 12:45 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
12:45 – 15:30 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 6)
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 17:45 น.    “เรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่อง UI / UX” (Part 7)
17:45 – 18:30 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:30 – 20:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ความผูกพันมิรางเลือนและเสื่อมคลาย”
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 07:30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เสริมสร้างสุขภาพ” (ณ ลานด้านหน้าบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร)
07:30 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน ณ ห้อง Auditorium
08:30 – 10:30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ”
                            โดย    อาจารย์จรีพร กิตติวิมล
                                     Professional Trainer & Life Coaching
                            และ    อาจารย์ธีรศักดิ์ งามโรจนวณิชย์
                                     Senior Project Manager บริษัท จิตจารี จำกัด
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:30 น.    “เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมืออาชีพ” (ต่อ)
12:30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:15 – 15:00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “ใจและกายรวมเป็นหนึ่งเพื่อฝันของเรา”
15:00 – 15:15 น     พักรับประทานอาหารว่าง
15:15 – 17:45 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
17:45 – 18:30 น.    รับประทานอาหารเย็น ณ ห้อง Canteen
18:30 – 20:30 น.    ปรับปรุงแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานของตนเอง
                            พร้อมเตรียมตัวสำหรับการนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            ต่อคณะกรรมการโครงการฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน
20:45 น.                กลับห้องพัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2560
ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
เวลา                          รายละเอียด
07:00 – 08:15 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้อง Canteen
08:15 – 08:30 น.    ลงทะเบียน
08:45 – 09:15 น.    กล่าวแสดงความยินดีแก่เยาวชนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ
                            โดย    คุณสมรรถ อินทรกำธรชัย
                                     ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสาย Startegic Planing and Development
                                     ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
                            กล่าวเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร
                                     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09:15 – 10:30 น.    คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน โดยมี
                                     ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                     ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5
                            เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 1-8
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
10:30 – 10:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:15 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 9-16
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
12:15 – 13:00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง Canteen
13:00 – 15:30 น.    เยาวชนผู้พัฒนาผลงาน ลำดับที่ 17-26
                            นำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน ต่อคณะกรรมการโครงการฯ
15:30 – 15:45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15:45 – 16:00 น.    พิธีปิดการอบรม และการนำเสนอแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
16:05 – 16:20 น.    ถ่ายภาพร่วมกัน พร้อมแจ้งกิจกรรมของโครงการฯ ในลำดับถัดไป
16:45 – 17:00 น.    เดินทางกลับภูมิลำเนา

หมายเหตุ:
ผลการพิจารณาคัดเลือกจะประกาศทางหน้าเว็บไซต์หลักของโครงการฯ เวลา 15.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560