กำหนดการ การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)

Download PDF File   

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ปี 2560
ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560
    เวลา                       รายละเอียด
08.30 – 10.30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
10.30 – 12.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนพี่น้องดวงใจหนึ่งเดียว”
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    “แรงบันดาลใจสู่ผู้ใช้งานจริง”
                            โดย    คุณไพโรจน์  ต้นศิริอนุสรณ์
                                     กรรมการผู้จัดการ บริษัท เทคคอนส์บิส จำกัด
15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 18.00 น.    “Basic Infographics”
                            โดย    คุณรัฐ จำปามูล
                                     ผู้บริหาร บริษัท สปุตนิค เทลส์ จำกัด
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 19.45 น.    การนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ SCBF เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงาน
                            โดย    คุณณัฐวุฒิ สุภประกร
                                     เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
                                     คุณรุ่งนภา จินดาโสม
                                     เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์
                                     ฝ่ายสื่อสารมูลนิธิสยามกัมมาจล
19.45 – 20.30 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560
    เวลา                       รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 1)
                            โดย    คุณกมล ตรีธรรมพินิจ
                                     Co-Founder, Consulting Agile Coach
                                     Lean In Consulting Ltd.
                                     คุณชมพูนุท ตรีโชติ
                                     Business Development Manager, Product Owner
                                     Product Development, True Money Co.,Ltd
                                     (Ascend Group Co.,Ltd.)
                                     คุณธานินทร์ อาศิรพรพงศ์
                                     Agile Coach
                                     Lean In Consulting Ltd.
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 2)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.30 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 3)
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    SCRUM & AGILE Technique (Part 4)
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 19.45 น.    กิจกรรมนันทนาการ “กลมเกลียวสัมพันธ์พี่น้องผองเพื่อน”
19.45 – 20.30 น.    “Consultation Time”
                            โดย    ทีมโค้ชของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2560
    เวลา                       รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสัญญาและการมอบทุน
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
09.00 – 10.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 1)
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    ทีม Coach ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                                     ดร.กัลยา อุดมวิทิต           คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                     ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์       คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต        ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                     คุณชัชวาล สังคีตตระการ    คุณศศิน เทียนดี
                                     คุณธเนศ ม่วงทอง            คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                     คุณเกสร กาลจิตร์             คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
                                     คุณสิทธิชัย ชาติ              คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 2)
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.45 – 13.45 น.    กิจกรรมนันทนาการ “มิลืมเลือนเพื่อนพี่น้อง เรารักกัน”
13.45 – 15.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 3)
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 18.00 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 4)
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.45 – 20.00 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 5)
20.30 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา