กำหนการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)

หมายเหตุ: เพื่อความสะดวกในการเดินทางและความเรียบร้อยในการดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทางโครงการฯ กำหนดให้ทีมที่สะดวกในการเดินทาง สามารถเดินทางเข้าพักยังสถานที่ที่ทางโครงการฯ จัดเตรียมไว้ให้ได้ก่อน ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย. 2560 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป กรณีทีมไหนไม่สะดวกในวันดังกล่าวสามารถเดินทางมารายงานตัวตอนเช้าวันที่ 30 มิ.ย. 60 ได้ตามปกติครับ

Download PDF File

 

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
และการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญ/Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 5 ปี 2560
ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560
    เวลา                      รายละเอียด
16.00 – 17.45 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
17.45 – 18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 19.30 น.    ทำความเข้าใจเรื่องสัญญาการรับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                     ผู้ประสานงานหลักโครงการฯ / คณะกรรมการและ Coach ในโครงการฯ
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
19.30 – 20.30 น.    รวบรวมเอกสารสำหรับการดำเนินการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    “ทางเลือกที่ ต้องเลือก”
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                     นักวิจัย / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.15 – 10.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.15 น.    “นำเสนอผลงานด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (S&T) อย่างไรให้น่าสนใจ”
                            โดย    คุณธเนศ ม่วงทอง
                                     เจ้าหน้าที่พัฒนาสื่อ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (PRD) สำนักงานกลาง สวทช.
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.    “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน Interactive Media” (Part1)
                            โดย    คุณสิบแสน สุขสุชะโน และคุณวิศรุต เกียรติบุญศรี
                                     ผู้บริหารบริษัท แอบซ์แทรค วิงซ์ จำกัด
15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 16.45 น.    “เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน Interactive Media” (Part2)
16.45 – 17.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “สานสัมพันธ์พี่น้องแน่นแฟ้น”
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.30 น.    “Business Model Canvas”
                            โดย    คุณชัชวาล สังคีตตระการ
                                     ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส / Coach ประจำโครงการฯ / คณะกรรมการโครงการฯ
                                     ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีเสียง (SPT)
                                     หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “ทรัพย์สินทางปัญญา รู้ก่อนรักษาสิทธิ์ได้ก่อน” (Part1)
                            โดย    คุณสาธิต รอดภักดีกุล
                                     ที่ปรึกษาด้านการจัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 น.    “ทรัพย์สินทางปัญญา รู้ก่อนรักษาสิทธิ์ได้ก่อน” (Part2)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น.    กิจกรรมนันทนาการ “พี่น้องกลมเกลียวหนึ่งเดียวชาวต่อกล้าฯ”
15.00 – 15.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.15 – 17.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 1)
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู้ผู้ใช้งานได้จริง
                            โดย    ทีม Coach ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                                     ดร.กัลยา อุดมวิทิต            คุณสิรินทร อินทร์สวาท     ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์
                                     คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ       ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต      ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                     คุณชัชวาล สังคีตตระการ     คุณศศิน เทียนดี              คุณธเนศ ม่วงทอง
                                     คุณศิริพร ปานสวัสดิ์            คุณเกสร กาลจิตร์           คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
                                     คุณจินตนา พัฒนาธรชัย       คุณสิทธิชัย ชาติ             คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
                                     ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 2)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2560
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 3)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 4)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.00 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 5)
15.30 น.                เสร็จสิ้น Workshop 3 เดินทางกลับภูมิลำเนา