ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ

ข้อกำหนดในการเข้าร่วมค่ายฯ
     ทางโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" กำหนดให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานและผู้ร่วมพัฒนาผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
[ผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุน] ต้องเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ สู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop2) โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ระหว่างวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2560 ทุกผลงาน เพื่อทำการพัฒนา ปรับปรุง เพิ่มเติม และเสริมความคิด แนวคิด ในการพัฒนาผลงานให้สามารถนำไปสู่การใช้งานจริงได้ โดยให้สิทธิ์ผลงานละ 5ท่าน (เฉพาะหัวหน้าโครงการ หรือผู้พัฒนาโครงการไม่เกิน 6 ท่าน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน รวมเป็นทั้งสิ้น 7 ท่านต่อทีมเท่านั้น) ในการเข้าร่วมค่ายฯ ในครั้งนี้ โดยให้หัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงานหรือผู้แทน กรอกแบบฟอร์มยืนยันการเข้าร่วมค่าย Workshop2 [คลิก] ภายในวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 ภายในเวลา 16.00 น. กรณีผู้เข้าร่วมค่ายฯ จากผลงานใดติดปัญหาเรื่องเวลาในการดินทาง หรืออื่นๆ รบกวนติดต่อสอบถามได้ที่ คุณสิทธิชัย (โบ้) เบอร์โทร 0 2564 6900 ต่อ 2327 ในวันและเวลาราชการ (กรณีจะติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ รบกวนไม่เกินเวลา 19.00 น. นะครับ)

สถานที่ วันเวลา ในการจัดค่ายฯ

สถานที่จัดงาน : ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พี่พัก : บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
แผนที่และเส้นทางการเดินทาง : แผนที่
วันที่จัดค่ายฯ : กำหนดจัดค่ายฯ ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ดูรายละเอียดของกำหนดการได้ที่นี่ [คลิก]

เอกสารที่ต้องเตรียมในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ สำหรับการรับเงินสนับสนุนค่าเดินทาง และรับทุนสนับสนุนการพัฒนาย่อยอดโครงการ
2. สำเนาหน้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ (สาขาใดก็ได้) โดยต้องเป็นชื่อบัญชีของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน หรือผู้ร่วมพัฒนาผลงานภายในทีมคนใดก็ได้ ที่จะเป็นตัวแทนในการรับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ ซึี่งทางโครงการจะทำการโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของหัวหน้าทีมผู้พัฒนาผลงาน หรือผู้ร่วมพัฒนาผลงานภายในแต่ละทีม เท่านั้น พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 2 ฉบับ (กรณีไม่มี รบกวนเปิดบัญชีใหม่นะครับ)

การสนับสนุนค่าเดินทาง
1. ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทางโครงการจะให้การสนับสนุนค่าเดินทาง แก่ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน (ยึดถือข้อมูลจังหวัดที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่สังกัดสำคัญ)
2. โดยจะให้การสนับสนุนค่าเดินทางไป-กลับในมูลค่าไม่เกินค่าโดยสารรถประจำทาง (บขส.) ไม่เกินประเภท VIP 32 ที่นั่ง เท่านั้น

การเตรียมตัวในการเข้าร่วมค่ายฯ
1. เตรียมคอมพิวเตอร์ส่วนเตัว พร้อมสายไฟต่อพ่วง ของตนเองมาใช้งานสำหรับการเข้าร่วมค่ายฯ
2. เตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวเช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ผ้าขนหนู ฯลฯ ของตนเองสำหรับการเข้าพักยังที่พักที่ทางค่ายฯ จัดเตรียมไว้ให้
3. เสื้อผ้าสำหรับการเข้าค่ายฯ 3-4 วัน (รบกวนเป็นชุดสุภาพ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียนนักศึกษา)
3. เตรียมยารักษาโรคประจำตัวของตนเองมาด้วย (กรณีมีโรคประจำตัว)