รายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop2)

หมายเหตุ:
1. รบกวนผู้พัฒนาผลงานทุกทีม เข้าอ่านรายละเอียด ข้อมูลการเตรียมตัวเข้าร่วมค่ายพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเข้าร่วมการอบรมฯ
2. สามารถเข้าดูรายละเอียดของ กำหนดการ เพื่อเตรียมวางแผนในการเดินทางไป-กลับ ในการเข้าร่วมการอบรมฯ ในครั้งนี้ครับรายชื่อผลงานที่ยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ และเข้าร่วม Workshop2

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ ชื่อผลงาน ประเภทของผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัดหนังสือเชิญ

1 TK5010 NSC 2017 Maker Play ground Service มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 TK5013 NSC 2017 เป็นหนึ่ง Game โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 TK5014 NSC 2017 Frenzy Bunny Game โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง 

4 TK5015 NSC 2017 Soul Two Side Game โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ 

5 TK5016 NSC 2017 Gary : Lost in the space Game โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี 

6 TK5019 NSC 2017 Hear4U Mobile Application โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม  

7 TK5020 NSC 2017 Orchid Gazer Service โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม  

8 TK5022 NSC 2017 Time for tales Media Education จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

9 TK5024 YSC 2017 Smart Mushroom Box Electronics โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

10 TK5025 YSC 2017 Kept Yang Agriculture โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

11 TK5026 YSC 2017 Rice Keeping Agriculture โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

12 TK5029 YSC 2017 BiOTREAT Agriculture โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

13 TK5031 YECC 2017 Bed lesion Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

14 TK5032 YECC 2017 Pay Plug
Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

15 TK5034 NSC 2017 Number Of The Creation: NOTC Game มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

16 TK5037 NSC 2017 Drageometry Media Education โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร