รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

หมายเหตุ: 1. ผลงานที่ได้รับทุนต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในข้อ 4. ที่นี่ คลิก) ส่งมายังโครงการภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อยืนยันการรับมอบทุนในการพัฒนาต่อยอดผลงาน

                2. ทีมผู้พัฒนาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่โครงการฯ กำหนดไว้ให้ครบถ้วน [กำหนดการโครงการฯ] จึงจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดเต็มจำนวน กรณีมีความจำเป็นติดภารกิจใด กรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไป

 ผลการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนันสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ ชื่อผลงานเดิม ชื่อผลงาน
ตามแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK5010 NSC 2017 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด MakerPlayground มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 TK5013 NSC 2017 เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 TK5014 NSC 2017 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน Frenzy Bunny โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

4 TK5015 NSC 2017 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน SoulTwoSide โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

5 TK5019 NSC 2017 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง Hear4U โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

6 TK5020 NSC 2017 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย OrchidGazer โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

7 TK5022 NSC 2017 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา Time for tales จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 TK5024 YSC 2017 กล่องเห็ดอัจฉริยะ SmartMushroomBox โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

9 TK5025 YSC 2017 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง Kept Yang โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

10 TK5026 YSC 2017 เครื่องเก็บข้าวตากลาน(ปูน) Rice keeping โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

11 TK5029 YSC 2017 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ BiOTREAT โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

12 TK5031 YECC 2017 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR Bed lesion มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

13 TK5032 YECC 2017 ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ Press & Play มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

14 TK5034 NSC 2017 อภินิหารสงครามตัวเลข Number Of The Creation: NOTC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

15 TK5037 NSC 2017 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต Drageometry โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

16 TK5038 NSC 2017 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า CHECK DEK โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นครนายก