รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

หมายเหตุ: 1. ผลงานที่ได้รับทุนต้องดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาต่อยอดผลงานฉบับสมบูรณ์ (ดูรายละเอียดในข้อ 4. ที่นี่ คลิก) ส่งมายังโครงการภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เพื่อยืนยันการรับมอบทุนในการพัฒนาต่อยอดผลงาน

                2. ทีมผู้พัฒนาจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่โครงการฯ กำหนดไว้ให้ครบถ้วน [กำหนดการโครงการฯ] จึงจะได้รับสิทธิ์ในการได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดเต็มจำนวน กรณีมีความจำเป็นติดภารกิจใด กรุณาแจ้งให้โครงการฯ ทราบ เพื่อพิจารณาแนวทางในการเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ ต่อไป

 ผลการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนันสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ ชื่อผลงานเดิม ชื่อผลงาน
ตามแผนการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK5010 NSC 2017 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด Maker Playground มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

2 TK5013 NSC 2017 เป็นหนึ่ง เป็นหนึ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

3 TK5014 NSC 2017 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน Frenzy Bunny โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

4 TK5015 NSC 2017 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน Soul Two Side โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

5 TK5019 NSC 2017 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง Hear4U โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

6 TK5020 NSC 2017 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย Orchid Gazer โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

7 TK5022 NSC 2017 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา Time for tales จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

8 TK5024 YSC 2017 กล่องเห็ดอัจฉริยะ Smart Mushroom Box โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

9 TK5025 YSC 2017 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง Kept Yang โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

10 TK5026 YSC 2017 เครื่องเก็บข้าวตากลาน(ปูน) Rice Keeping โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

11 TK5029 YSC 2017 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ BiOTREAT โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

12 TK5031 YECC 2017 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR Bed lesion มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

13 TK5032 YECC 2017 ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ Pay Plug
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

14 TK5034 NSC 2017 อภินิหารสงครามตัวเลข Number Of The Creation: NOTC มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

15 TK5037 NSC 2017 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต Drageometry โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

16 TK5038 NSC 2017 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า CHECK DEK โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นครนายก