รายชื่อโครงการที่สมัครเข้าร่วม

 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

(สำหรับการเปิดรับสมัครรอบที่ 1 ในการนำเสนอผลงานรอบที่สอง)

No. จากโครงการ รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถาบัน

1 NSC 19p11i0178 การพัฒนาตู้เกมอาเขตด้วย Raspberry Pi มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

2 NSC 19p11n0126 มาปลูกข้าวกันเถอะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

3 NSC 19p12n0141 ผมและทรงกลม เกมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการโปรแกรมเบื้องต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 NSC 19p13c0408 ระบบอำนวยความสะดวกการตรวจร่างกายและจ่ายยา เพื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

5 NSC 19p14c0371 ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศภายในอาคารแบบทันที (A Real-time Monitoring System for Indoor Air Quality Analytics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

6 NSC 19p15c0454 แอพพลิเคชันตัดต่อรูปภาพบนระบบปฏิบัติการณ์แอนดรอยด์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

7 NSC 19p21i0036 โครงงานพัฒนาเกมด้วยโปรแกรม RPG Maker VX Ace เรื่อง AT THE CASTLE โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

8 NSC 19p21n0041 ซีซ่ากับป่ามหัศจรรย์ โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน(บ้านตลุกตาสาม)

9 NSC 19p21n0114 ยักษ์หัวโต ตอน...ฟื้นคืนชีพ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

10 NSC 19p21w0018 ลองผิดลองถูก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

11 NSC 19p22i0014 ล้วงลึกมิติของหิน โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร

12 NSC 19p22s0065 สติ้กแมน แลป โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา

13 NSC 19p23c0243 ขุ่นแม่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

14 NSC 19p23i0107 ระบบขออนุมัติดำเนินงานตามโครงการ กรณีศึกษาโรงเรียนบัวใหญ่ โรงเรียนบัวใหญ่

15 NSC 19p23n0036 Doctor+ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

16 NSC 19p23n0100 ติดดิน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

17 NSC 19p23s0069 ความพอดีในความพอเพียง โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

18 NSC 19p23s0102 Phuket Treasure (มหาสมบัติ) โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ

19 NSC 19p23s0118 รถเข็นคนพิการอัจฉริยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา

20 NSC 19p23s0119 Power of Tapestry (พลังงานทดแทนจากพรม) โรงเรียนแสงทองวิทยา

21 NSC 19p23s0077 Let scan สแกนเถอะนะ โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

22 NSC 19p33c0503 Plant pot กระถางกู้โลก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

23 NSC 19p33n0177 กล่องยาอัจฉริยะเวอร์ชั่น 2 มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

24 YSC y19tchn059 การศึกษาสภาวะและคุณสมบัติของเพคตินที่สกัดจากมะเขือยาวและการนำไปประยุกต์ใช้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

25 YSC y19tchu024 การศึกษาคุณภาพเส้นใยกล้วยเพื่อใช้ประดิษฐ์วิกผม โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

26 YSC y19tegi007 การเปรีบยเทียบปริมาณแอลกอฮอล์ที่ได้จากการหมักแกนข้าวโพดพันธุ์สวีทไวโอเล็ทและแกนข้าวโพดพันธุ์ไฮบริกซ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

27 YSC y19tegu077 การศึกษาค่าพลังงานความร้อนของแอลกอฮอล์แข็งให้พลังงานสูงโดยใช้ผงถ่าน โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

28 YSC y19tenu025 เครื่องเก็บข้าวตากลาน(ปูน) โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์

29 YSC y19tevc351 การตรึงไซยาโนแบคทีเรีย สายพันธุ์ Nostoc sp. TUBT05 ในรูปแบบของเม็ดเจลอัลจิเนตเพื่อพัฒนาเป็นวัสดุปลูก โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(รังสิต)

30 YSC y19tevi013 การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมผ้าของถ่านกัมมันต์ที่ผลิตจากรากผักตบชวา โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

31 YSC y19tevn101 ผลของสารสกัดจากใบชะพลูในการขจัดคราบเลือด โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

32 YSC y19tevn112 ผลการยับยั้งเชื้อรา Aspergillus niger บนบรรจุภัณฑ์ไม้อัดสักด้วยน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ อบเชย ยูคาลิปตัส และสะระแหน่ โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

33 YSC y19tmas100 การเปลี่ยนแปลงเหลี่ยมมุมของผลกล้วยน้ำาว้าไส้แดงต่อระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

34 YSC y19tpln076 การพัฒนาคุณสมบัติของเยื่อไมยราบยักษ์ในการขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ต่อการเก็บรักษามะม่วง โรงเรียนเซนต์นิโลกาส 

รายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

(สำหรับการเปิดรับสมัครรอบที่ 2 ในงาน IT2017)

No. Booth No. รหัสโครงการ ชื่อโครงการ สถาบัน

1 NSC008 19p11i0214 แบล็คบันนี่:ผจญภัยดินแดนแห่งความมืด มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 NSC009 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3 NSC010 19p11n0164 อัญมณีทั้ง7แห่งเมืองเวทมนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

4 NSC011 19p11s0113 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นเกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

5 NSC015 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

6 NSC017 19p12c0416 เคมิสเรสซิปี - ทดลองเคมีใกล้ตัวร่วมกันด้วยเทคโนโลยีออกเมนต์เรียลลิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

7 NSC018 19p12e0056 ชีวิตของเพื่อนร่วมโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี

8 NSC026 19p13c0384 HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 NSC027 19p13c0394 ระบบการวิเคราะห์ทำนายผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังและแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคลโดยใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10 NSC030 19p13i0078 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11 NSC038 19p14c0444 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจากภาพถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

12 NSC039 19p14c0490 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

13 NSC045 19p14w0046 ส่องหุ้น:เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรวบรวม ประมวลผลข่าวสารอย่างชาญฉลาด และสร้างเครือข่ายสังคมในตลาดหลักทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

14 NSC047 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากกระบบโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15 NSC054 19p15n0120 โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16 NSC059 19p15w0038 ระบบบริหารจัดการข้อมูลการติดต่อผ่านนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา

17 NSC060 19p21c0101 ฟลิป โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

18 NSC063 19p21c0289 เป็นหนึ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

19 NSC064 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน โรงเรียนระยองวิทยาคม

20 NSC065 19p21e0017 คืนป่วนก๊วนจับสัตว์ โรงเรียนระยองวิทยาคม

21 NSC070 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย

22 NSC077 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์

23 NSC078 19p22e0047 หรรษา มหานคร โรงเรียนระยองวิทยาคม

24 NSC083 19p22s0082 แอพพลิเคชันสอนภาษาใต้บนโทรศัพท์มือถือ(ระบบแอนดรอยด์) โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

25 NSC086 19p23e0049 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”

26 NSC087 19p23i0055 ระบบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

27 NSC089 19p23s0015 โปรแกรมแจ้งเตือนการบ้าน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

28 NSC090 19p23s0047 กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหว โรงเรียนแสงทองวิทยา

29 NSC093 19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

30 NSC095 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

31 NSC105 19p33c0411 แพลตฟอร์ม สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง เพื่อการประยุต์ใช้ทางสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

32 NSC106 19p33c0485 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

33 NSC119 19p34i0026 ระบบสนับสนุนทางการแพทย์สำหรับคัดกรองผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

34 YSC003 Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.)

35 YSC004 Y19TENS053 หุ่นยนต์ขจัดคราบสกปรก-คราบน้ำมันบนผิวน้ำและบำบัดน้ำเสีย โรงเรียนสตรีพัทลุง

36 YSC005 y19tens097 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

37 YSC006 y19tenu081 การพัฒนาเครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมือง 6 หัวปั่นแบบอัตโนมัติโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย

38 YSC007 y19tenu103 เครื่องปอกเปลือกหมาก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์

39 YSC015 y19mai047 การศึกษาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

40 YSC022 Y19ICHC310 เซนเซอร์ ตรวจ วัณโรคดื้อยา แบบ รวดเร็ว โดยใช้ Electrochemical Immunosensor บน Screen Printed Carbon electrodes และ เครื่อง potentiostat แบบพกพาได้ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS)

41 YSC025 y19tevi080 การศึกษารูปแบบการสร้างรังใต้ดินและประสิทธิภาพการย่อยสลายมูลของด้วงมูลสัตว์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

42 YSC030 Y19TPLI031 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ โรงเรียนมัญจาศึกษา

43 YSC032 Y19TPLN042 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze.) ต่อการยับยั้งเชื้อก่อสิวและลดการอักเสบ เพื่อการพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์รักษาสิวอักเสบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

44 YSC034 y19tpls036 เมล็ดเทียม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

45 YSC038 y19tenc163 การเตรียมยางนำไฟฟ้าด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการเติมผงนาโนคาร์บอนและเซลลูโลส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

46 YSC041 y19tevc353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.)

47 YSC042 Y19TEVU099 เศษขนสัตว์ดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)และก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

48 YECC1610 yecc1610 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR (surveillance kit for patients with pressure ulcers) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

49 YECC1618 yecc1618 ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ (The system provides electric power in the cafe) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่