รายชื่อผลการที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก และจากนี้ ผู้พัฒนาผลงานจะต้องยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ โดยเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop 1) โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560 ในระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 นี้ โดยทุกทีมให้ทำการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมฯ ผ่านระบบลงทะเบียนออนไลน์ ภายในเวลา 15.00 น. วันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 นี้


 รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 5 ประจำปี 2560

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ รหัสโครงการ โครงการ สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK5001 NSC 2017 19p11i0178 การพัฒนาตู้เกมอาเขตด้วย Raspberry Pi มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ บุรีรัมย์

2 TK5002 NSC 2017 19p11s0113 เกมแอพลิเคชั่นสำหรับบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลผู้เล่นเกมในด้านจริยธรรม (สกัล เซอร์แวนด์) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา

3 TK5003 NSC 2017 19p12c0326 แบบจำลองจุดฝังเข็มเพื่อการเรียนรู้ ตามทฤษฎีการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

4 TK5004 NSC 2017 19p12c0416 เคมิสเรสซิปี - ทดลองเคมีใกล้ตัวร่วมกันด้วยเทคโนโลยีออกเมนต์เรียลลิตี้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

5 TK5005
19p12e0056 ชีวิตของเพื่อนร่วมโลก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) ชลบุรี ชลบุรี

6 TK5006 NSC 2017 19p13c0384 HitAlert: ระบบแจ้งเตือนการชนสาหรับผู้พิการทางสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

7 TK5007 NSC 2017 19p13c0394 ระบบการวิเคราะห์ทำนายผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงโรคไตวายเรื้อรังและแนะนำพฤติกรรมที่เหมาะสมรายบุคคลโดยใช้แมชชีน เลิร์นนิ่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

8 TK5008 NSC 2017 19p13i0078 สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น

9 TK5009 NSC 2017 19p14c0444 การประยุกต์ใช้การเรียนรู้เชิงลึกเพื่อตรวจสอบความผิดปกติของโครโมโซมจากภาพถ่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

10 TK5010 NSC 2017 19p14c0490 แพลตฟอร์มสำหรับสร้างต้นแบบระบบสมองกลฝังตัวแบบกึ่งอัตโนมัติโดยใช้หลักการของเครื่องสถานะจำกัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

11 TK5011 NSC 2017 19p14w0046 ส่องหุ้น:เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับการรวบรวม ประมวลผลข่าวสารอย่างชาญฉลาด และสร้างเครือข่ายสังคมในตลาดหลักทรัพย์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา นครปฐม

12 TK5012 NSC 2017 19p15c0239 ระบบค้นหาตำแหน่งผู้ประสบภัยด้วยสมาร์ทโฟนโดยปราศจากกระบบโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

13 TK5013 NSC 2017 19p21c0289 เป็นหนึ่ง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

14 TK5014 NSC 2017 19p21e0016 กระต่ายซ่า ป่าสะเทือน โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

15 TK5015 NSC 2017 19p21n0090 แตกต่างหนึ่งเดียวกัน โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

16 TK5016 NSC 2017 19p21w0018 ลองผิดลองถูก โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี

17 TK5017 NSC 2017 19p22e0047 หรรษา มหานคร โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

18 TK5018 NSC 2017 19p23n0036 Doctor+ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่

19 TK5019
19p23w0001 แอปพลิเคชันแจ้งเตือนเสียงรอบข้าง โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

20 TK5020 NSC 2017 19p23w0047 การสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์ด้วยเทคนิค Deep Learning เพื่อระบุพันธุ์กล้วยไม้ไทยจากภาพถ่าย โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม

21 TK5021 NSC 2017 19p33c0411 แพลตฟอร์ม สำหรับสื่อสารระหว่างสรรพสิ่ง เพื่อการประยุต์ใช้ทางสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร

22 TK5022 NSC 2017 19p33c0485 ของเล่นโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับเด็กพิการทางสายตา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

23 TK5023 YSC 2017 Y19ICHC310 เซนเซอร์ ตรวจ วัณโรคดื้อยา แบบ รวดเร็ว โดยใช้ Electrochemical Immunosensor บน Screen Printed Carbon electrodes และ เครื่อง potentiostat แบบพกพาได้ โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดีวิเทศศึกษา (RIS) กรุงเทพมหานคร

24 TK5024 YSC 2017 Y19ICSC244 กล่องเห็ดอัจฉริยะ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

25 TK5025 YSC 2017 y19tens097 เครื่องเก็บน้ำยางสะพายหลัง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง

26 TK5026 YSC 2017 y19tenu025 เครื่องเก็บข้าวตากลาน(ปูน) โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร

27 TK5027 YSC 2017 y19tenu103 เครื่องปอกเปลือกหมาก โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ศรีสะเกษ

28 TK5028 YSC 2017 y19tevc353 การพัฒนาวัสดุชีวภาพจากเส้นใยไมซีเลียมของเห็ดสายพันธุ์ท้องถิ่นของไทย และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต (โครงการ วมว. มธ.-สกร.) ปทุมธานี

29 TK5029 YSC 2017 Y19TPLI031 ประสิทธิภาพของนาโนซิลเวอร์เจลจากสารสกัดนมราชสีห์ต่อการรักษาโรคขาแดงในกบ โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น

30 TK5030 YSC 2017 y19tpls036 เมล็ดเทียม โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์

31 TK5031 YECC 2017 YECC1610 ชุดเฝ้าระวังการเกิดแผลกดทับด้วยตัวตรวจจับแรงกด FSR (surveillance kit for patients with pressure ulcers) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา

32 TK5032 YECC 2017 YECC1618 ระบบให้บริการใช้ไฟฟ้าในร้านกาแฟ (The system provides electric power in the cafe) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงใหม่

33 TK5033 YECC 2017 YECC1612 ระบบควบคุมอัตโนมัติสำหรับรถเข็นไฟฟ้า (Automatic Control System for Electric Wheelchairs) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นครราชสีมา


รายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก (สำรอง)

No. รหัสโครงการต่อกล้าฯ ผลงานจากโครงการ รหัสโครงการ โครงการ สถาบันการศึกษา จังหวัด

1 TK5034 NSC 2017 19p11n0038 อภินิหารสงครามตัวเลข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

2 TK5035 NSC 2017 19p14c0371 ระบบเฝ้าระวังและวิเคราะห์มลพิษทางอากาศภายในอาคารแบบทันที (A Real-time Monitoring System for Indoor Air Quality Analytics) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

3 TK5036 NSC 2017 19p15n0120 โปรแกรมสำหรับฝากข้อความแบบมีเงื่อนไข มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่

4 TK5037 NSC 2017 19p22c0294 กำเนิดเจ้าเรขาคณิต โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

5 TK5038 NSC 2017 19p23e0049 ระบบเช็คชื่อเข้าเรียนด้วย raspberry Pi โดยอาศัยหลักการตรวจวิเคราะห์ใบหน้า โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร” นครนายก

6 TK5039 NSC 2017 19p23s0047 กล้องวงจรปิดตรวจจับการเคลื่อนไหว โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา

7 TK5040 YSC 2017 Y19TPLN042 ประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบฮ่อม (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze.) ต่อการยับยั้งเชื้อก่อสิวและลดการอักเสบ เพื่อการพัฒนาพลาสเตอร์ไฮโดรคอลลอยด์รักษาสิวอักเสบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

8 TK5041 YSC 2017 y19tenc163 การเตรียมยางนำไฟฟ้าด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการเติมผงนาโนคาร์บอนและเซลลูโลส โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม