กำหนดการ พิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร

กำหนดการ
พิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 พร้อมพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร
และการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ลาน Event ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561
ณ ห้อง 203 ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
10.30 – 13.30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 14.00 น.    ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
14.00 – 16.00 น.    กิจกรรม "ถอดบทเรียน การเรียนรู้ กับชีวิตในค่ายต่อกล้าฯ" [Part1]
                            โดย     ทีมงานจากมูลนิธิสยามกัมมาจล
16.00 – 16.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
16.15 – 18.00 น.    กิจกรรม "ถอดบทเรียน การเรียนรู้ กับชีวิตในค่ายต่อกล้าฯ" [Part2]
18.00 – 18.45 น.    รับประทานอาหารเย็น
19.00 – 19.30 น.    จัดเตรียมบูธแสดงผลงานสำหรับนำเสนอต่อคณกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ
19.30 – 20.00 น.    จัดเตรียมสัมภาระ พร้อมเดินทางไปยังที่พักที่จัดเตรียมไว้ให้
20.30 น.                พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ ลาน Event ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
07.45 – 08.30 น.    เดินทางมายังสถานที่จัดงาน พร้อมรับประทานอาหารเช้า
08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น.    เตรียมความพร้อมในการนำเสนอสรุปผลในการพัฒนาต่อยอดผลงานต่อคณะกรรมการ
09.30 – 09.35 น.    ประธานในพิธี กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับเยาวชนที่พัฒนาต่อยอดผลงานจนสำเร็จ
                            โดย    ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
                                     ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
09.35 – 09.40 น.    ให้โอวาทและคำแนะนำในการพัฒนาผลงานต่อไปในอนาคต
                            โดย    ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
09.40 – 10.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน ในรูปแบบของบูธนิทรรศการ
                            เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาให้คำแนะนำ
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.    นำเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาต่อยอดผลงาน (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.    ประชุมสรุปผลการพิจารณาให้คำแนะนำ ของคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ
14.00 – 15.30 น.    พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                            และ    ผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย
                                     ผู้แทนมูลนิธิสยามกัมมาจล
15.35 – 16.00 น.    พิธีปิดโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
                            กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและกล่าวปิดการดำเนินโครงการในรุ่นที่ 6 ประจำปี 2561
                            โดย    ดร.กัลยา อุดมวิทิต
                                     รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
                                     (อาหารว่างเป็นแบบ Snack box มอบให้ในห้อง)
16.30 น.                สิ้นสุดพิธีและการการจัดงาน