กำหนดการค่ายอบรมเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)

10 - เมษายน - 2561

กำหนดการ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Workshop1)
และพิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อรับมอบทุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 22 – 28 พฤษภาคม 2561
บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี