กำหนดการ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 2)

  14 - 06 - 2561

 

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 2)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ปี 2561
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561
    เวลา                            รายละเอียด
08.30 – 10.30 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
10.30 – 12.15 น.    ชี้แจงรายละเอียดของการจัดค่ายฯ สัญญา และทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
                           โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                    นักวิชาการ งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย
                                    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.    “Digital Transformation by Business Process Management”
                           โดย    คุณพีรพัทธ์ นันนารารัตน์
                                    กรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงเทพ อินเตอร์แอ็คทีฟ จำกัด
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “เพื่อนพี่น้องดวงใจหนึ่งเดียว”
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.30 น.    การนำข้อมูลขึ้นเวปไซต์ SCBF เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงาน
                           โดย    คุณณัฐวุฒิ สุภประกร (พี่ณัฐ)
                                    เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
                           และ    คุณรุ่งนภา จินดาโสม (พี่มด)
                                    เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายพัฒนาเว็บไซต์
                                    ฝ่ายสื่อสารมูลนิธิสยามกัมมาจล
20.45 น.        เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
    เวลา                            รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.15 น.    “Design Master 101”
                             - design thinking
                             - design principle
                             - design mannagement
                           โดย    คุณรัฐ จำปามูล
                                    Co-Founder บริษัท สปุตนิค เทลส์ จำกัด
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 1)
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 2)
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.45 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 3)
17.45 – 18.30 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.30 – 20.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “กลมเกลียวสัมพันธ์พี่น้องผองเพื่อน”
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561
    เวลา                            รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “STEAM4 INNOVATOR”
                           โดย    คุณศดานันท์ ล้อเพ็ญภพ
                                    คุณสาธิตา หงษ์ลอย
                                    คุณฐายิกา จันทร์เทพ
                                    สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 1)
                           สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาต่อยอดผลงาน
                           โดย    ทีม Coach ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                                    ดร.กัลยา อุดมวิทิต           คุณอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์
                                    คุณสิรินทร อินทร์สวาท      คุณกิตติรัตน์ ปลื้มจิตร
                                    คุณอุบลวรรณ ปลื้มจิตร      คุณรัตนาภรณ์ แผลงชีพ
                                    ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์        คุณจินตนา พัฒนาธรชัย
                                    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ      ดร.คทา จารุวงศ์รังสี
                                    ดร.สรรพฤทธิ์ มฤคทัต        ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์
                                    ดร.ธิปภร ธนกุลวรภาส        คุณศศิน เทียนดี
                                    คุณธเนศ ม่วงทอง             คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                    คุณเกสร กาลจิตร์              คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
                                    คุณวรวิทย์ จันทร์สีหราช     คุณพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธุ์
                                    คุณกัมพล เหล่าพงศ์สวัสดิ์    คุณขวัญดารา มธุรส
                                    คุณบุญชัย เจริญด้วยศีล      คุณพนิตา เมนะเนตร
                                    คุณสิทธิชัย ชาติ               คุณสุนทรี กริชชัยศักดิ์
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 2)
15.30 – 15.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “มิลืมเลือนเพื่อนพี่น้อง เรารักกัน”
17.45 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.00 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 3)
20.45 น.                กลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2561
    เวลา                            รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.    ส่งมอบเอกสารสัญญา และเอกสารรับมอบทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน
09.00 – 10.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 4)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.15 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 5)
12.15 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 6)
15.30 – 15.45 น.    รับประทานอาหารว่าง
15.45 – 17.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 7)
17.45 น.                เดินทางกลับภูมิลำเนา