กำหนดการ ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop 3)

  21 - 07 - 2561

    

 

กำหนดการ
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง
พร้อมด้วยการ Coaching จากผู้เชี่ยวชาญและ Coach ประจำโครงการฯ (ค่าย Workshop 3)
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ปี 2561
ระหว่างวันที่ 2 – 5 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง Auditorium บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี


วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561
    เวลา                      รายละเอียด
14.00 – 22.00 น.    ผู้พัฒนาผลงานที่เดินทางจากต่างจังหวัด เช็คอินเข้าพักยังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
                            พร้อมเข้าพักยังห้องพักที่จัดเตรียมไว้ให้ตามอัธยาศัย

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.00 – 09.00 น.    รายงานตัวและลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น.    ชี้แจงรายละเอียดของการจัดค่ายฯ สัญญา และกำหนดการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน
                            โดย    คุณสิทธิชัย ชาติ
                                      นักวิชาการ งานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที (FITS) ฝ่ายสนับสนุนการวิจัย (RSO)
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    “ทรัพย์สินทางปัญญา รู้ก่อนรักษาสิทธิ์ได้ก่อน”
                            โดย    คุณสาธิต รอดภักดีกุล
                                      ที่ปรึกษาด้านการจัดทำคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.    กิจกรรมนันทนาการ “สานสัมพันธ์พี่น้องแน่นแฟ้น”
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น.    “Basic Infographic”
                            โดย    คุณกรณ์กรวีร์ ช่างคิด
                                      เจ้าหน้าที่สารสนเทศ งานจัดการความรู้ (KMS)
                                      ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS)
                                      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.30 น.    “ปลุกพลังบวกในตัวคุณ (Spark Yourself)”
                            โดย    คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                      เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส งานประชาสัมพันธ์ (PBRS)
                                      ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศและประชาสัมพันธ์ (ICP)
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “มาตรฐานและการทดสอบ”
                            โดย    ดร.พนิตา เมนะเนตร
                                      ผู้ช่วยวิจัย งานพัฒนามาตรฐานและทดสอบ (STDS)
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.30 – 12.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “พี่น้องกลมเกลียวหนึ่งเดียวชาวต่อกล้าฯ”
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 1)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 2)
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.30 น.    นำเสนอความก้าวหน้าในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (Part 3)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    "ซื้อเพราะอะไร? เหตุผล VS โดนใจ"
                            โดย    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ
                                      นักวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีภาพ (IMG)
                                      หน่วยวิจัยวิทยาการสื่อสารของมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (HCCRU)
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    กิจกรรมนันทนาการ “รักกันเสมอ เพราะเราพี่น้องกัน”
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
13.15 – 15.15 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 1)
                            สำหรับการ เสริม เพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข การพัฒนาต่อยอดผลงานไปสู้ผู้ใช้งานได้จริง
                            โดย    ทีม Coach ของโครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”
                                      ดร.กัลยา อุดมวิทิต         คุณอรุณพร ธนโพธิวิรัตน์    คุณสิรินทร อินทร์สวาท
                                      ดร.กุสุมาภรณ์ สมพงษ์    คุณศรินทร์ วัชรบุศราคำ      คุณศศิน เทียนดี
                                      ดร.ธิปภร ธนกุลวรภาส     คุณธเนศ ม่วงทอง             คุณศิริพร ปานสวัสดิ์
                                      คุณเกสร กาลจิตร์           ดร.คทา จารุวงศ์รังสี          คุณวิศรวัส จันทวีสมบูรณ์
                                      คุณสุรเดช ดวงภุมเมศ      คุณพงษ์พิพัฒน์ เตชะพันธุ์   คุณไทยรัฐ ทรัพย์สังข์
                                      คุณจินตนา พัฒนาธรชัย    คุณขวัญดารา มธุรส          คุณสิทธิชัย ชาติ
                                      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
15.15 – 15.30 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
15.30 – 17.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 2)
17.30 – 18.15 น.    รับประทานอาหารเย็น
18.15 – 20.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 3)
20.45 น.                เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
    เวลา                      รายละเอียด
07.30 – 08.15 น.    รับประทานอาหารเช้า
08.15 – 08.30 น.    ลงทะเบียน
08.30 – 10.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 4)
10.30 – 10.45 น.    พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.30 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 5)
12.30 – 13.15 น.    รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 – 15.15 น.    “Clinic & Consultation Time” (Part 6)
15.30 น.                เสร็จสิ้น Workshop 3 เดินทางกลับภูมิลำเนา