รายชื่อผู้พัฒนาผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

 

 


ข้อมูลผู้พัฒนาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ของผลงานที่รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานได้จริง
โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561


ลำดับ จากโครงการ ประเภท รหัส ชื่อผลงาน สถาบันการศึกษา จังหวัด คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล สถานะ

1 NSC 2018 GAME TK6001 GOSCIF มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม นางสาว วราลี ทองจิตร ผู้พัฒนา

2 นางสาว พิมพิกา เกตุเพ็ง ผู้พัฒนา

3 นางสาว กิตติวลีพร พลทิพย์ ผู้พัฒนา

4 นางสาว กรัญญา สิทธิสงวน อาจารย์ที่ปรึกษา

5 NSC 2018 GAME TK6008 Vocaby โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง นางสาว สุภนิดา พลอยคำ ผู้พัฒนา

6 นางสาว กมลชนก กลิ่นระรวย ผู้พัฒนา

7 นาย ศักดิ์ชัย เปาอินทร์ ผู้พัฒนา

8 นาย แกน มงคลากร ผู้พัฒนา

9 นาย กวินวิชญ์ พุ่มสาขา อาจารย์ที่ปรึกษา

10 นาง ปิยาภรณ์ แสงนาค อาจารย์ที่ปรึกษา

11 NSC 2018 GAME TK6009 Clown Panic โรงเรียนระยองวิทยาคม
(ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่ มหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ระยอง นางสาว ณภัทร นุเจิ้น ผู้พัฒนา

12 นาย เตชิต จันผกา ผู้พัฒนา

13 นาย วรรธนะ คัทจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

14 NSC 2018 GAME TK6010 The Arch Caster โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่ นางสาว พรประภา ฉายาพัฒน์ ผู้พัฒนา

15 นาย ลัทธพล เหาหพิบูลรัตนา ผู้พัฒนา

16 นาย พีรัช ไชยวงค์ ผู้พัฒนา

17 นางสาว ปิยเปรมกมล วันติยา อาจารย์ที่ปรึกษา

18 NSC 2018 Media Education TK6011 Algolaxy โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร นางสาว สุภาวดี ภูสนาม ผู้พัฒนา

19 นางสาว ณาฌา หิรัญญการ ผู้พัฒนา

20 นางสาว จีรนันท์ อนันต์ประภากรณ์ ผู้พัฒนา

21 นางสาว ศรา หรูจิตตวิวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา

22 NSC 2018 Media Education TK6012 Girl's Secret ความลับของหญิงสาว โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง นางสาว จิรัชญา เบญญากุล ผู้พัฒนา

23 นางสาว ฉัตราพร หัสคุณไพศาล ผู้พัฒนา

24 นาย สุทธิพงษ์ ศิริรักษ์ ผู้พัฒนา

25 นาย ณัฎฐ์ ภิญโญ ผู้พัฒนา

26 นาย วรรธนะ คัทจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา

27 NSC 2018 Electronics TK6014 InShelter โรงเรียนแสงทองวิทยา
(ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
สงขลา นาย พัชพล จริงจิตร ผู้พัฒนา

28 นาย ชญานนท์ แซ่ลี้ ผู้พัฒนา

29 นาย รัฐกรณ์ พัฒโน ผู้พัฒนา

30 นาย เดชธนา ปัตตะพัฒน์ ผู้พัฒนา

31 นาย ธนาพล เพชรชนัฐ ผู้พัฒนา
32นายธราเทพ แซ่ลิ่มผู้พัฒนา

33 นาย เจษฎา ประวาทปัทม์กุล อาจารย์ที่ปรึกษา

34 YECC 2018 Electronics TK6019 Or Health มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา นาย อิตาลี จรัสภิญโญ ผู้พัฒนา

35 นางสาว กรรณิการ์ เกือบสันเทียะ ผู้พัฒนา

36 นาย สุรินทร์ อ่อนน้อม อาจารย์ที่ปรึกษา

37 YECC 2018 Electronics TK6021 WiMC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
สกลนคร นาย ปรมินทร์ แสงแก้ว ผู้พัฒนา

38 นาย กฤษณะ ธิวโต ผู้พัฒนา

39 นาย รัฐธรรมนูญ พลอยเพ็ชร ผู้พัฒนา

40 นาย เมธา ทัศคร อาจารย์ที่ปรึกษา

41 YSC 2018 Health TK6023 The Exercise of Elder
(เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ)
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล นาย นันทวัฒน์ ชำนิธุระการ ผู้พัฒนา

42 นาย กฤติน ชยโสภัฏฐ์ ผู้พัฒนา

43 นาย อภิศิลป์ อังโชติพันธุ์ ผู้พัฒนา

44 นาย ศุภกร แสงขำ ผู้พัฒนา

45 นาย อัษฎาวุธ หอพิสุทธิสาร ผู้พัฒนา

46 นาย กัมปนาท ทองคำ ผู้พัฒนา

47 นาย ประสิทธิ์ สิบจักษะ อาจารย์ที่ปรึกษา

48 YSC 2018 Food & Agriculture TK6026 E-Sack โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี นาย มนัสกวิน ภู่ภิญโญกุล ผู้พัฒนา

49 นาย เอกรัตน์ รุ่งศรีสุทธิวงศ์ ผู้พัฒนา

50 นางสาว นรัญญา รุจนเวชช์ ผู้พัฒนา

51 นางสาว วินัดดา เรืองเดช ผู้พัฒนา

52 นางสาว นฤภร มุกดาพัฒนากุล ผู้พัฒนา

53 นางสาว กรรวี บูรณกิจเจริญ ผู้พัฒนา

54 นาย ขุนทอง คล้ายทอง อาจารย์ที่ปรึกษา

55 YSC 2018 Food & Agriculture TK6027 ด้ายงิ้วแดง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย นางสาว จินตนารี สุบานงาม ผู้พัฒนา

56 นางสาว ชุติมา ราชคมน์ ผู้พัฒนา

57 นางสาว ศุภวรรณ การงาน ผู้พัฒนา

58 นางสาว ชนารดี สมปาน ผู้พัฒนา

59 นาย อภิรัฎ วิจารณ์ ผู้พัฒนา

60 นาย สุรพีร์ สุวรรณ์ ผู้พัฒนา

61 นางสาว นารีรัตน์ พิริยะพันธุ์สกุล อาจารย์ที่ปรึกษา

62 YSC 2018 Food & Agriculture TK6028 SiriSOM โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม นางสาว ชญานิกานต์ เจนการค้า ผู้พัฒนา

63 นางสาว พิมลวรรณ สุพะสอน ผู้พัฒนา

64 นาย ภานุพงศ์ อินทะศรี ผู้พัฒนา

65 นางสาว ชยมล ลิปูหนอง ผู้พัฒนา

66 นาย ชาญชล ลิปูหนอง ผู้พัฒนา

67 นาย ณัฐภัทร ไชยกา ผู้พัฒนา

68 นาง ภาวิณี สุพลแสง อาจารย์ที่ปรึกษา

69 YSC 2018 Food & Agriculture TK6029 กล้าดี D.I.Y. โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี เด็กหญิง ญภา วังกรานต์ ผู้พัฒนา

70 เด็กหญิง สุชานารี พรธานิศกุล ผู้พัฒนา

71 นางสาว นภัสนันท์ กลับสงวน ผู้พัฒนา

72 เด็กหญิง พิชาพร ทรัพย์สวนแตง ผู้พัฒนา

73 เด็กชาย ชุติชัย กิจสุวรรณรัตน์ ผู้พัฒนา

74 เด็กชาย อธิปัญญ์ เทพทอง ผู้พัฒนา

75 นางสาว ศุภจินต์ มีมุข อาจารย์ที่ปรึกษา