รายชื่อผลงานที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน

* หมายเหตุ:
      1. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
      2. สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงาน สามารถดำเนินการพัฒนาต่อยอดผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตามแผนการพัฒนาที่ได้แจ้งไว้กับทางโครงการฯ ผ่านข้อเสนอแนวทางการพัฒนาต่อยอผลงานล่าสุดที่ได้ส่งไว้เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2561

      3. ผลงานใดที่ติดปัญหาในด้านการพัฒนาต่อยอด หรือแนวทางในการพัฒนาต่อยอด สามารถติดต่อสอบถาม หรือปรึกษาทีมโค้ชของโครงการฯ ได้โดยสามารถส่งปัญญา หรือคำถาม มาได้ที่เมล หรือทาง inbox ของหน้า Facebook ของโครงการฯ
      4. ผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับทุน สามารถเพิ่มเติมจำนวนสมาชิกได้รวมแล้วไม่เกิน 6 คน ทั้งนี้ สมาชิกที่เพิ่ม ต้องมีหน้าที่ที่ชัดเจนในการพัฒนาต่อยอดผลงานด้วย
      5. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไปของโครงการฯ ผู้พัฒนาผลงานของทีมที่ได้รับทุน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมตามที่โครงการฯ กำหนด โดยกิจกรรมครั้งต่อไป คือ "ค่าย Workshop2" กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน  ถึง 1 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
      6. รบกวนติดตามประกาศแจ้งและข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ และทาง Facebook ของโครงการครับ

 
ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาต่อยอดผลงานสู่ผู้ใช้งานจริง

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

ลำดับ ต่อยอดจาก รหัสโครงการ ชื่อผลงานเดิม ชื่อผลงานใหม่ ประเภทผลงาน สถานบันการศึกษา จังหวัด

1 NSC 2018 TK6001 เกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ GOSCIF GAME มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

2 NSC 2018 TK6003 เกมแข่งรถสาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ บีบบำบัด Health มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

3 NSC 2018 TK6008 แสบซ่าท้าฝัน Dreamer แสบซ่าท้าฝัน Media Education โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง

4 NSC 2018 TK6009 Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ GAME โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

5 NSC 2018 TK6010 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า GAME โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

6 NSC 2018 TK6011 Algolaxy Algolaxy Media Education โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

7 NSC 2018 TK6012 Girl's Secret ความลับของหญิงสาว Girl's Secret ความลับของหญิงสาว Media Education โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

8 NSC 2018 TK6014 ราวตากผ้าอัจฉริยะ InShelter Electronics โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา

9 YECC 2018 TK6019 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลี
(Smart Organic Wheat grass)
Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

10 YECC 2018 TK6021 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์และแสดงผลแบบไร้สาย อุปกรณ์ตรวจสอบมอเตอร์แบบไร้สาย Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร

11 YSC 2018 TK6023 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
และผู้ป่วยติดเตียง
The Exercise of Elder
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ
Health โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล

12 YSC 2018 TK6026 การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน ถุงเพาะชำชีวภาพ E-Sack Food & Agriculture โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

13 YSC 2018 TK6027 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว ด้ายงิ้วแดง Food & Agriculture โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย เชียงราย

14 YSC 2018 TK6028 น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว ผลิตภัณฑ์ชะลอความเปรี้ยวปลาส้ม ตรา ศรีส้ม Food & Agriculture โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม

15 YSC 2018 TK6029 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ กระถางกล้าดี Food & Agriculture โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี