รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดผลงาน (ค่าย Workshop1)

  9 พฤษภาคม 2561

 


รายชื่อผลงานที่ไดรับสิทธิ์ในการเข้าร่วม ค่าย Workshop1

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

ลำดับ ต่อยอดจากโครงการ รหัสโครงการ ชื่อผลงาน สถานบันการศึกษา หนังสือเชิญ

1 NSC 2018 TK6001 เกมจำลองการปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายโดยการเชื่อมต่อกับเซนเซอร์ราคาต่ำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


2 NSC 2018 TK6002 ระบบติดตามตำแหน่งภายในอาคารบนพื้นฐานเทคโนโลยีอัลตราไวด์แบนด์ สำหรับการดูแลผู้สูงอายุในสถานบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย


3 NSC 2018 TK6003 เกมแข่งรถสาหรับการฟื้นฟูกล้ามเนื้อมือของผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลังและหลอดเลือดในสมองโดยใช้ลูกบอลบีบ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์


4 NSC 2018 TK6006 แอปพลิเคชันเพื่อการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี


5 NSC 2018 TK6007 เออเรอร์ 226 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย


6 NSC 2018 TK6008 แสบซ่าท้าฝัน โรงเรียนสตรีอ่างทอง


7 NSC 2018 TK6009 Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ โรงเรียนระยองวิทยาคม


8 NSC 2018 TK6010 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย


9 NSC 2018 TK6011 Algolaxy โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์


10 NSC 2018 TK6012 Girl's Secret ความลับของหญิงสาว โรงเรียนระยองวิทยาคม


11 NSC 2018 TK6013 ระบบช่วยเหลือนักเรียนและจัดการฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง


12 NSC 2018 TK6014 ราวตากผ้าอัจฉริยะ โรงเรียนแสงทองวิทยา


13 NSC 2018 TK6015 เครื่องส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือในพื้นที่อับสัญญาณโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


14 YECC 2018 TK6019 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลีอินทรีย์อัจฉริยะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน


15 YECC 2018 TK6021 เครื่องตรวจสอบมอเตอร์และแสดงผลแบบไร้สาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร


16 YSC 2018 TK6023 เครื่องกายภาพบำบัดผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรงและผู้ป่วยติดเตียง โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์


17 YSC 2018 TK6024 เครื่องปั่นด้ายเพื่อกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองแบบอัตโนมัติสู่อุตสาหกรรมในครัวเรือน โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย


18 YSC 2018 TK6025 การผลิตเจลาตินจากเกล็ดปลาตะเพียนและการนำไปใช้ประโยชน์ โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม


19 YSC 2018 TK6026 การพัฒนาถุงเพาะชำชีวภาพจากกากถั่วเหลืองและเส้นใยผักตบชวาโดยใช้น้ำยางพาราเป็นวัสดุประสาน โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


20 YSC 2018 TK6027 การศึกษาด้ายใยผสมจากเส้นใยงิ้วแดงและฝ้ายขาว โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย


21 YSC 2018 TK6028 น้ำปรุงปลาส้มนาโนเลือกระดับความเปรี้ยว โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์


22 YSC 2018 TK6029 การศึกษาวัสดุธรรมชาติที่มีธาตุอาหารหลักเพื่อทำผลิตภัณฑ์เพาะต้นกล้าของพืชเศรษฐกิจ โรงเรียนสงวนหญิง


23 NSC 2018 TK6030 Mini-Extruder for Making DIY Filaments of 3D Printer โรงเรียนกำเนิดวิทย์


24 NSC 2018 TK6031 Project High Wall-23 โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย


25 NSC 2018 TK6032 Secrets of plantas โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา


26 YSC 2018 TK6035 การศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกบัวหลวงเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชา โรงเรียนสงวนหญิง