การคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุน

คัดเลือกรอบที่ 1
     คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดรอบสุดท้ายของโครงการประกวดแข่งขันต่างๆ ภายใต้งานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Thailand ICT Contest Festival) ได้แก่ NSC: การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย YSC: การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์  YECC: การแข่งขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และ NLC: การแข่งขันระบบปฏิบัติการลินุกส์แห่งประเทศไทย พิจารณาคัดกรองและเสนอรายชื่อโครงการด้าน IT หรือที่มีการนำ IT ไปประยุกต์ใช้และมีศักยภาพเข้าข่ายเกณฑ์ในการให้ทุนสนับสนุนการต่อยอดผลงาน จากการแข่งขันที่ตนเป็นกรรมการ ส่งให้ผู้แทนจากเนคเทครวบรวม โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

        1. ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ                      
        2. ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอดและการทำงานร่วมกับกลุ่มชุมชนเป้าหมาย
        3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และมีวิสัยทัศน์
        4. ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงาน
           (หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

ประกาศรายชื่อผลงานที่มีสิทธิขอรับทุนสนับสนุน ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.nectec.or.th/fic พร้อมแจ้งผลเชิญชวนเข้าร่วมโครงการให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร


รอบคัดเลือกรอบที่ 2
    ผลงานที่มีสิทธิสมัครขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ส่งรายละเอียดกิจกรรมและแผนการดำเนินงาน พร้อมแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท)  โดยระบุรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของโครงการฯ
    คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยผู้แทนจากเนคเทค ผู้แทนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้แทนจากพันธมิตรร่วมดำเนินการ และผู้แทนจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พิจารณาโครงการที่ได้รับการเสนอรายชื่อ และคัดเลือก 10 โครงการรับทุนสนับสนุนการดำเนินงานพร้อมพิจารณาอนุมัติกรอบงบประมาณสนับสนุน โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

        1. ประโยชน์ต่อชุมชน สังคมและเศรษฐกิจ 10%
        2. ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการต่อยอด 20%
        3. ความคิดริเริ่มและมีวิสัยทัศน์ 10%
        4. แผนการจัดการโครงการ ความสามารถจัดหา Contributing Partner และชุมชนเป้าหมาย 20%
        5. แผนการใช้งบประมาณ 20%
        6. ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลงาน 10%
        7. ศักยภาพไปแข่งขันต่อในเวทีระดับนานาชาติ 10%
           (หมายเหตุ : ผลการพิจารณา เป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดของคณะกรรมการคัดเลือก)

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จะได้รับการแจ้งผลการคัดเลือกให้แต่ละทีมทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และจะประกาศผลการคัดเลือกผ่านhttp://www.nectec.or.th/fic  โดยโครงการที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับทุนสนับสนุนเบื้องต้น 50% ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ และรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมหลังโครงการแล้วเสร็จอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไข
 
รอบพัฒนาผลงาน (ระยะเวลา 3 – 6 เดือน)
     โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุน จะต้องมานำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ (โดยทุกคนในทีม ต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด โดยคณะกรรมการจะเชิญหน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พี่เลี้ยงโครงการ และตัวแทนกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End user ) ร่วมให้ข้อเสนอแนะ
     ระหว่างการดำเนินงานตามโครงงานที่นำเสนอ ทุกทีมจะต้องส่งรายงาน ความคืบหน้า ของโครงงาน และรายละเอียดการใช้งบประมาณต่อฝ่ายประสานงานโครงการ และจะต้องนำเสนอรายงานความคืบหน้าของ โครงการผ่าน Website: www.scbchallenge.com ตามระยะเวลาที่กำหนด
     หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการ ผู้ได้รับทุนสนับสนุนจะต้องมานำเสนอรายงานสรุปกิจกรรมของโครงงาน และผลที่เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มโครงงานจนถึงปัจจุบันต่อคณะกรรมการ พร้อมทั้งร่วมแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงงาน
     ผลงานที่พัฒนาเสร็จตามเป้าหมาย จะได้รับงบประมาณสนับสนุน 50% ของกรอบงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนส่วนที่เหลือ