รายชื่อโครงการที่มีสิทธิ์ส่งข้อเสนอ

 

รายชื่อโครงการที่มีสิทธิ์ส่งข้อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนพัฒนาโครงการเพิ่มเติม
ภายใต้โครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" ประจำปี 2555
ที่ รหัส ชื่อโครงการ หมวดโครงการ สถาบัน ชื่อ-สกุล สถานะ ภาค
1 14p12c026 กระดานเสมือน โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายจิระศักดิ์ สิทธิกร อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นายธนดล เฟื่องวรธรรม หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
นายธนิต สุนิภาษา ผู้พัฒนา 2 ภาคกลาง
2 14p12c050 ระบบช่วยประเมินตนเองและแนะนำการเลือกคณะสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในระบบคัดเลือกรวม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ม.ธรรมศาสตร์ (SIIT) นายเอกวิชญ์ นันทจีวรวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นายสรวิศ นาควิจิตร์ หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
นายราชันย์ ลิ้มเจริญ ผู้พัฒนา 2 ภาคกลาง
3 14p12i022 ก้าวสู่การเป็นจ้าวแห่งจาวา โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ม.มหาสารคาม นางสาวพรทิวา ปะวะระ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายอธิพงศ์ คำสีลา หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายประพจน์ ธรรมศิรารักษ์ ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
4 14p12n052 การเรียนรู้คณิตศาสตร์ผ่านทางเกมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ม.เชียงใหม่ นายนราธิป เที่ยงแท้ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเหนือ
นายบัณฑวิช พวงพิกุล หัวหน้าโครงการ ภาคเหนือ
นายประกายเพชร ศุภกาญจนกันติ ผู้พัฒนา 2 ภาคเหนือ
5 14p12s001 ระบบบรรยายออนไลน์ โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ อื่นๆ (ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) นายสมศักดิ์ คงแสง อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นายธีระทัศน์ เสียงอ่อน หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
6 14p12w009 ถ้อยประพันธ์สุวรรณสยาม โปรแกรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ม.ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นายโอภาส วงษ์ทวีทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันตก
นางสาวรัชระพี สุรโชติเวศย์ หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันตก
นายเจนณรงค์ เหล่าทวีทรัพย์ ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันตก
7 14p13i002 โปรแกรมช่วยควบคุมเมาส์ด้วยใบหน้าสำหรับผู้พิการทางแขน โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ม.ขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย นางสาวปโยธร อุราธรรมกุล อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายศิวรักษ์ แสนสีนาม หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายวสันต์ จันทร์เต็ม ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวปาริชาติ ปลื้มวงษ์ ผู้พัฒนา 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
8 14p13s003 บ้านของฉัน: ระบบควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยแอนดรอยด์ โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ อื่นๆ (ม.สงขลานครินทร์) นายสุธน แซ่ว่อง อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์ หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
นายกรัณย์ ภักดี ผู้พัฒนา 2 ภาคใต้

ผู้พัฒนา 3 ภาคใต้
9 14p13s005 ระบบแนะนำเส้นทางสำหรับผู้พิการทางสายตาโดยใช้ขัอมูลความลึกจากกล้อง โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นายกฤตติณ มณีรัตน์ หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
นายอนิรุจน์ สมบูรณ์ ผู้พัฒนา 2 ภาคใต้
10 14p13w003 ระบบตอบสนองต่อสัญญาณกล้ามเนื้อด้วยเกมส์แอนิเมชันและการกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยสัญญาณไฟฟ้าเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยโรคอัมพาต โปรแกรมเพื่อช่วยคนพิการ ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา นายเซง เลิศมโนรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันตก
นางสาวปิยะรัตน์ สุธรรมพิทักษ์ หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันตก
นางสาวชนนิกานต์ ง้วนประเสริฐ ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันตก
นางสาวชุติมา ฉ.โรจน์ประเสริฐ ผู้พัฒนา 3 ภาคตะวันตก
11 14p14e007 เครื่องฉายข้อความและรูปภาพด้วยเลเซอร์ขนาด 16x80 pixel โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออก
นายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์ หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออก
นางสาวพณิตานันท์ พรหมมาศ ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออก
12 14p14e013 ระบบตรวจวัดระดับการสีข้าวเพื่อวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดข้าว โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัชรพัฐ เมตตานันท อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออก
นายเอกลักษณ์ วันเพ็ญ หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออก
นายวิภู เดชาวิชิตเลิศ ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออก
นายสุรสีห์ พรหมมา ผู้พัฒนา 3 ภาคตะวันออก
13 14p14e017 ปลั๊กอัจฉริยะ โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา นายวัลลภ อินทร์ฉ่ำ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออก
นายฉัตรชัย วงศ์ชนะภัย หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออก
นายยุวรัตน์ สุขตระกูล ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออก
14 14p14n025 ระบบตรวจสอบความผิดพลาดทางการเคลื่อนไหว โปรแกรมช่วยงานการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เชียงใหม่ นายกานต์ ปทานุคม อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเหนือ
นายพีรพันธ์ ลออชัยรังษี หัวหน้าโครงการ ภาคเหนือ
นายบรรณ สุวรรณประเสริฐ ผู้พัฒนา 2 ภาคเหนือ
นายชยุตม์ วิวัชรโกเศศ ผู้พัฒนา 3 ภาคเหนือ
15 14p15c004 การพัฒนาชุดควบคุมและตรวจสอบการทำงานโดยใช้ FriendlyARM โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง นายเจริญ วงษ์ชุ่มเย็น อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นายไตรสิทธิ์ ศิรกุลวัฒน์ หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
นายกฤติน มีสุข ผู้พัฒนา 2 ภาคกลาง
16 14p15i009 ระบบให้บริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัย(ISAN Secured Box) โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ม.มหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายประดิษฐ์ วงศ์สกุล หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายปิยะณัฐ สุยังกุล ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้พัฒนา 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 14p15i010 ระบบปฏิบัติการ ClearOS ที่ถูกต่อยอดให้ป้องกัน P2P Traffic เข้ารหัส และการโกงแบนด์วิดท์โดยใช้มัลติเซสซัน โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ม.มหาสารคาม นายสมนึก พ่วงพรพิทักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธีรพงศ์ ขัตติยะวงศ์ หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายสุทธิศักดิ์ ธรรมพล ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ผู้พัฒนา 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 14p15s008 ระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศผ่านเครือข่าย โปรแกรมเพื่อประยุกต์ใช้งานสำหรับลินุกซ์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตภาคใต้ นายชัยสิทธิ์ ชูสงค์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นายปริญญา รัตโนดม หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
นายวีระเดช เดชรัตน์ ผู้พัฒนา 2 ภาคใต้

ผู้พัฒนา 3 ภาคใต้
19 14p21c052 สมุนไพรไทยไร้โรค โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนไทยบริหารธุรกิจและพณิชยการ นายประจักษ์ ปาสารักษ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นางสาวคัทลียา ม่วงโต หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
นางสาวจันทร์จิรา เกตุสถล ผู้พัฒนา 2 ภาคกลาง
นางสาวสุธิดา โพธาวิจิตร ผู้พัฒนา 3 ภาคกลาง
20 14p21c061 บุญช่วยกู้ชีพ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนเซนต์ฟรังซิสซาเวียร์ คอนแวนต์ นายเดชา ดรินทพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นางสาวฉัตรธินี สุขยิ่ง หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
ด.ญ.โศจิรัตน์ ธัญประทีป ผู้พัฒนา 2 ภาคกลาง
นางสาวธัญสินีย์ เหล่าวีระธรรม ผู้พัฒนา 3 ภาคกลาง
21 14p21s004 มหัศจรรย์พาราพิสิฐ โปรแกรมเพื่อความบันเทิง โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นางสาวศศิธร หาญณรงค์ หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
22 14p22s023 ตะลุยอาณาจักรสัตว์ โปรแกรมส่งเสริมการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง นางสาวสุภิญญา อินทร์เกิด อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นายพลภิสิทธิ์ เลื่อนแก้ว หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
นางสาวกานต์กนก ล่องแก้ว ผู้พัฒนา 2 ภาคใต้
นายเอกวิทย์ แก้วภักดี ผู้พัฒนา 3 ภาคใต้
23 14p23c002 SMS Aert System ระบบแจ้งข้อมูล
ผู้ปกครอง ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ด้วย Google Calendar API
โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน อื่นๆ (โรงเรียนสตรีอ่างทอง) นายอธิรัฐ พุ่มสาขา อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นายธนภัทร ประทีปทอง หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
24 14p23s011 เฟสบิซเบาเบา โปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งาน โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย นายจักรกฤษณ์ ศิริวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคใต้
นายวงศกร เทศยรัตน์ หัวหน้าโครงการ ภาคใต้
นายภัทร จารุอริยานนท์ ผู้พัฒนา 2 ภาคใต้

ผู้พัฒนา 3 ภาคใต้
25 14p31c001 ระบบเฝ้าระวังอุทกภัย แอพลิเคชั่นออนไลน์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
(Environment App. Contest)
ม.เทคโนโลยีมหานคร นายธนทรรศน์ แซ่ลิ้ม อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคกลาง
นายสุทธาวุฒิ บุตราช หัวหน้าโครงการ ภาคกลาง
นายภาณุมาศ บุญเจริญปัญญา ผู้พัฒนา 2 ภาคกลาง
นายวัลลภ จิตต์นุพงค์ ผู้พัฒนา 3 ภาคกลาง
26 14p32i003 ดนตรีไทยวงเครื่องสาย
บนโทรศัพท์มือถือ
Mobile Application ม.ขอนแก่น นายจักรชัย โสอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายคฑา โพธิสาร หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นายธีระวัฒน์ นิมมาศุภวงศ์รัฐ ผู้พัฒนา 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นางสาวกิตติมา หนองหารพิทักษ์ ผู้พัฒนา 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
27 14p32n009 เอกเขนก Mobile Application ม.แม่ฟ้าหลวง นางสาวปิ่นหทัย เดชสิงหรัตน์ อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคเหนือ
นายจุฑา สุภามา หัวหน้าโครงการ ภาคเหนือ
นายรัฐศาสตร์ ประทุมศิริ ผู้พัฒนา 2 ภาคเหนือ
นายพชร ธัญญวัฒน์โภคิน ผู้พัฒนา 3 ภาคเหนือ
28 14p32w003 การบันทึกการรับประทานอาหารบน
สมาร์ทโฟน
Mobile Application ม.มหิดล วิทยาเขตศาลายา นางสาวศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา อาจารย์ที่ปรึกษา ภาคตะวันตก
29 14p41i002 ผจญภัยในดินแดนภาคตัดกรวย สื่อบทเรียนสำหรับระบบการเรียนรู้ออนไลน์
(Content of Learning Management)
โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม นายสุรชัย สุขรี หัวหน้าโครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ