รายละเอียดสำหรับจัดทำข้อเสนอโครงการขอรับทุน โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่”

1.  ชื่อโครงการ.
2.  ลักษณะโครงการ (ระบุพอสังเขป)
3.  ประเภทโครงการที่จะต่อยอด (โปรดระบุด้านที่คิดว่าตรงที่สุด)
     (    )  ด้านเศรษฐกิจ           (    ) ด้านสังคม/วัฒนธรรม        (    ) ด้านการศึกษา   
     (    )  ด้านคุณภาพชีวิต        (    ) ด้านสิ่งแวดล้อม              (    ) ด้านเกษตรกรรม   
4.  รายชื่อหัวหน้าโครงการ และทีมงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ชื่อ-สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ
     สถาบันการศึกษา หรือที่ทำงาน (หากจบการศึกษาแล้ว) ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
5.  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ชื่อ สกุล e-mail address โทรศัพท์มือถือ สถาบันการศึกษา
     ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก
6.  หลักการและเหตุผล
7.  วัตถุประสงค์ของโครงการ
8.  กลุ่มเป้าหมายของโครงการ และพื้นที่ทำโครงงานต่อยอด
     หากมีชุมชนหรือพื้นที่ทดลองพัฒนาผลงานอยู่แล้ว โปรดระบุ (อย่างไร)
9.  หน่วยงาน/องค์กร ที่ตั้งใจจะร่วมพัฒนาผลงานด้วย (Contributing Partner)
     หากร่วมดำเนินการอยู่แล้ว โปรดระบุ (อย่างไร)
10. วิธีการดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม รายละเอียดแผนงานที่จะต่อยอด พร้อมระยะเวลาการดำเนินงาน (Action Plan)
11. ประโยชน์ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับต่อนักศึกษา/ ชุมชม หรือสังคม
12. แผนงานงบประมาณภายใต้งบประมาณ 50,000 บาท

 

ส่งเอกสารข้อเสนอโครงการได้ที่
    งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที
    ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
    ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
    หรือ e mail:  (ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555)
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณเจษฎา/คุณสุนทรี
    โทร 02 564 6900 ต่อ 2326 หรือ 081 853 6658