สิ่งที่ได้รับจากโครงการ

1. โล่รางวัลเกียรติยศ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
2. ทุนสนับสนุนให้รังสรรค์ผลงานต่อยอดจนสามารถนำไปใช้งานได้จริง
3. โอกาสได้รับการพิจารณาสนับสนุนให้เข้าแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ
4. เข้มข้น...เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ผ่านประสบการณ์ตรงจากการทำงาน
5. คุณภาพเข้มข้น.. เติมเต็มความรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชนอย่างครบเครื่อง จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ตรง
6. Coaching เข้มข้น... ได้รับคำแนะนำและเทคนิคดีๆ จากองค์กรพันธมิตรร่วมดำเนินการ พร้อมโอกาสในการพบปะผู้เชี่ยวชาญโดยตรงจากองค์กรต่างๆ ทั้งด้านการทำกิจกรรมชุมชน การตลาด และแหล่งเงินทุนต่างๆ
7. โอกาสในการได้รับการสนับสนุนในเชิงธุรกิจ ได้รับโอกาสในการนำเสนอผลงานโดยตรง ต่อองค์กรธุรกิจต่างๆ