การสมัครเข้าร่วมโครงการ

1. ผลงานที่เสนอขอรับทุนสนับสนุนต้องเป็นโครงการที่ผ่านการแข่งขันรอบสุดท้ายของงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Thailand ICT Contest Festival)
2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรม ICT อย่างน้อย 1 คน และสามารถจัดหาสมาชิกร่วมดำเนินการเพิ่มเติมได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก
3. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว จะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
4. ผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องนำส่งโครงงานที่มีรายละเอียดครบถ้วนตามลักษณะโครงงานที่กำหนดมายัง  
    งานพัฒนาวิชาชีพและเยาวชนไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย
    ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
    โทรศัพท์: 02-564-6900 ต่อ 2326
    โทรสาร: 02 564-6768
    e-mail address:
    website: http://www.nectec.or.th/fic