เงื่อนไขผลงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

     1. โครงการที่เสนอขอรับทุน เป็นโครงการที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมการแข่งรอบสุดท้ายในงานมหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Thailand ICT Contest Festival)
     2. เป็นโครงการที่พัฒนาต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ต่อชุมชนใดชุมชนหนึ่ง หรือกลุ่มบุคคล อาทิ กลุ่มคนพิการ ชุมชมเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
     3. เป็นโครงการที่สามารถระบุ หน่วยงานพันธมิตร (Contributing Partner) ที่จะร่วมทำงานด้วย (หากเจ้าของโครงการได้ประสานงานองค์กรไว้แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
     4. เป็นโครงงานที่ระบุกลุ่มชุมชนเป้าหมาย (End User ) ที่ชัดเจน 
     5. โครงการหรือผลงานมีศักยภาพในการสร้างผลกระทบสืบเนื่องต่อไปในระยะยาว  และแสดงให้เห็นถึงความร่วมมืออย่างแท้จริงและต่อเนื่องระหว่างทีมเยาวชน กับสมาชิกภายในชุมชนเป้าหมาย และแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนของกิจกรรม โดยที่ชุมชนเป้าหมายสามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองต่อเนื่องไปได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการกิจกรรมแล้วก็ตาม