ประกาศศักดาอีกครั้ง กับผลงานเยาวชนคนเก่งในโครงการประกวดแข่งขันต่างๆ ของเนคเทค

ประกาศศักดาอีกครั้ง กับผลงานเยาวชนคนเก่งในโครงการประกวดแข่งขันต่างๆ ของเนคเทค
ที่เข้าร่วมแข่งขันในเวที รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
ซึ่งจัดโดย มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลงานได้รับรางวัลดังต่อไปนี้


ผลงาน : ระบบรู้จำหมายเลขนักวิ่งจากภาพถ่าย
รางวัล : รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ชนะเลิศ ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้พัฒนาผลงาน : นายธนานพ กอบชัยสวัสดิ์
อาจารย์ที่ปรึกษา : นางธนารัตน์ ชลิดาพงศ์
สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากเวทีของเนคเทค : รางวัลที่ 1 หัวข้อพิเศษ BEST 2016 การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18: NSC 2016


ผลงาน : ตู้เพาะเห็ดอัตโนมัตขนาดเล็กสำหรับครัวเรือน
รางวัล : รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 11 ดีเด่นด้านช่วยเหลือสังคม ประเภท นักเรียน นิสิต นักศึกษา
ผู้พัฒนาผลงาน : นางสาวธัญญภัสร์ ชำนาญกิจ และนายภูมินทร์ ประกอบแสง
อาจารย์ที่ปรึกษา : นายนครินทร์ ศรีปัญญา และนายอาภาพล มหาวีระ
สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
จากเวทีของเนคเทค : รางวัลที่ 2 การประกวดวงจรอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 14: YECC 2015

***** แสดงความยินดีด้วยนะครับ *****