รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง (ค่าย Workshop2)

 

สามารถ Download เอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2 ได้ตามไฟล์ด้านล่างนี้ครับ

1. รายชื่อผลงาน และกำหนดการ

2. ตารางกิจกรรม
รายชื่อผลงานที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วม

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการโครงการสู่การนำไปใช้งานจริง

โครงการ “ต่อกล้าให้เติบใหญ่” รุ่นที่ 6 ประจำปี 2561

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ลำดับ ต่อยอดจาก รหัสโครงการ ชื่อผลงานใหม่ ประเภทผลงาน สถานบันการศึกษา จังหวัด หนังสือเชิญ

1 NSC 2018 TK6001 GOSCIF GAME มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม2 NSC 2018 TK6003 บีบบำบัด Health มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม

 


3 NSC 2018 TK6008 Dreamer แสบซ่าท้าฝัน Media Education โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง

 


4 NSC 2018 TK6009 Clown Panic ตัวตลกต๊กกะใจ GAME โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

 


5 NSC 2018 TK6010 เทิร์นแห่งศรัทธา ราชาแห่งเทพเจ้า GAME โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่

 


6 NSC 2018 TK6011 Algolaxy Media Education โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร

 


7 NSC 2018 TK6012 Girl's Secret ความลับของหญิงสาว Media Education โรงเรียนระยองวิทยาคม ระยอง

 


8 NSC 2018 TK6014 InShelter Electronics โรงเรียนแสงทองวิทยา สงขลา

 


9 YECC 2018 TK6019 ชุดปลูกต้นอ่อนข้าวสาลี
(Smart Organic Wheat grass)
Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา

 


10 YECC 2018 TK6021 อุปกรณ์ตรวจสอบมอเตอร์แบบไร้สาย Electronics มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร สกลนคร

 


11 YSC 2018 TK6023 The Exercise of Elder
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อเพื่อผู้สูงอายุ
Health โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ สตูล

 


12 YSC 2018 TK6026 ถุงเพาะชาชีวภาพ E-Sack Food & Agriculture โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี

 


13 YSC 2018 TK6027 ด้ายงิ้วแดง Food & Agriculture โรงเรียนจุฬาภรณราชวิยาลัย เชียงราย เชียงราย

 


14 YSC 2018 TK6028 ผลิตภัณฑ์ชะลอความเปรี้ยวปลาส้ม ตรา ศรีส้ม Food & Agriculture โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ นครพนม

 


15 YSC 2018 TK6029 กระถางกล้าดี Food & Agriculture โรงเรียนสงวนหญิง สุพรรณบุรี