การรับทุนโครงการ NSC 2012 ของภาคกลางและภาคตะวันตก

กำหนดให้ผู้พัฒนาโครงการ NSC 2012 ที่ได้รับการพิจารณาได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาโครงการ
ของภาคกลาง และภาคตะวันตก ต้องดำเนินการดังนี้

1. ดำเนินการด้านเอกสารสำหรับใช้ประกอบการรับทุน
    เอกสารที่ใช้สำหรับการรับทุนโครงการ NSC 2012 ประกอบด้วย

     1. ข้อตกลงการรับทุนอุดหนุน จำนวน 2 ชุด
         โดยผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการและอาจารย์ที่ปรึกษาต้องลงนามให้ครบถ้วนทั้ง 2 ชุด
         ในกรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2554
         ให้ผู้ปกครองลงนามในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมด้วย
         Download แบบฟอร์มได้ที่ 

     2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
         ที่ลงนามสำเนาถูกต้องของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการและยังไม่หมดอายุ
         หมายเหตุ: กรณีที่ผู้พัฒนาอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้ใช้สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ บัตรนักเรียนรือ หนังสือรับรองจากทางโรงเรียน
                       พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง 1 ชุด พร้อมลงนาม
สำเนาถูกต้อง

     3. ใบสำคัญรับเงินของผู้พัฒนาที่เป็นหัวหน้าโครงการ 1 ชุด
         แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงิน

2. ดำเนินการจัดส่งเอกสารไปยังศูนย์ประสานงานที่สังกัด
     ภาคกลาง
     ศูนย์ประสานงานภูมิภาคภาคกลาง (โครงการ NSC)
     ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
     สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์บางกะดี)
     131 หมู่ 5 ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
     โทรศัพท์ 0-2501-3505-20 ต่อ 2015, 2018
     โทรสาร 0-2501-3524
     e-mail: siitnsc@gmail.com

     ภาคตะวันตก
     โครงการ NSC 2012
     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
     มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 73000
     โทรศัพท์ 0-3427-2923
     โทรสาร 0-3427-2923
     e-mail: oatcomster@gmail.com, anncenter@gmail.com