แบบประเมินกิจกรรม Semantic#3

ในการนี้ ผู้จัดกิจกรรมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจในการเข้าร่วม
"การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือการพัฒนาฐานความรู้เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงความหมาย รุ่นที่ 3"
(Semantic based Knowledge Management Tools)
ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00 น. ณ สวทช.

และเพื่อเป็นแนวทาง ข้อเสนอแนะแก่ผู้จัดกิจกรรม ในการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

รบกวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านกรอกแบบสอบถามและประเมินผลกิจกรรม
[โดยคลิกที่รูปด้านล่างนี้]


**** ขอขอบพระคุณครับ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะมีโอกาสได้รับการดูแลท่านในโอกาสต่อไป ****