ประกาศผลโครงการที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง

มาแล้วครับ ผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานของผู้เข้าแข่งขันโครงการ
"การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แหงประเทศไทย ครั้งที่ 14 : NSC 2012"
ที่ผ่านการพิจารณาได้รับทุนรอบที่สอง โดยผู้เข้าแข่งขันสามารถตรวจสอบรายชื่อโครงงานของท่าน
ว่าได้รับการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุน
หรือไม่ ได้ที่
โครงการที่ผ่านการพิจารณารอบสอง
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามมายังเจ้าหน้าที่ของเนคเทค
และศูนย์ประสานงานของแต่ละภูมิภาคได้ในวันและเวลาทำการครับผม