รางวัลพิเศษ Microsoft Openness & Innovation Award

ด้วยความร่วมมือระหว่าง NSC 2013 กับ Microsoft ในปีนี้ จึงจัดให้มีรางวัลพิเศษ
Microsoft Openness & Innovation Award โดยทุกทีมในทุกสาขาของการแข่งขัน NSC 2013
ที่มี Windows 8 Store Application (ไม่รวม Windows Desktop Application) หรือ
Windows Azure เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ จะได้รับการพิจารณาเพื่อมอบรางวัลพิเศษ
ตั๋วเครื่องบินไปกลับพร้อมที่พักเพื่อเยี่ยมชม Microsoft Technology Center: Singapore
เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ ประเทศสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา จำนวน 1 รางวัล
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Microsoft Technology Center: Singapore ได้ที่ [คลิก]
ทั้งนี้ โครงการ NSC 2013 และ Microsoft จะจัดให้มีการอบรมการพัฒนา Windows 8
Applications ณ ศูนย์ประสานงานภูมิภาคต่างๆ ในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2555